Ägarträff 2019

Fonus bjuder på fika och något lätt att äta i samband med träffarna.
Varmt välkommen!
 
Nedan följer lista på plats och tid:
 
image1167is.png
 

Våra ägare

Våra ägare och medlemmar är med och bidrar till Fonus utveckling. Våra medlemmars önskemål och synpunkter spelar roll för hur vi använder eventuell vinst och utvecklar Fonus vidare. Visst är det viktigt med god lönsamhet, men för Fonus är det inte det enda målet. Vi ska framför allt vara till nytta för våra medlemmar. 

Medlemsförmåner

Våra ägarorganisationers medlemmar har rätt till generösa förmåner hos både Fonus och Familjens Jurist:

  • 500 kronor prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus
  • 2 000 kronor avdrag på gravsten för minst 14 000 kronor. Avdrag på gravsten gäller enbart hos våra två största leverantörer av gravsten.
  • 750 kronor prisavdrag när du träffar en jurist på något av våra kontor. 500 kronor prisavdrag när du får hjälp över telefon. 250 kronor prisavdrag när du själv upprättar avtal online. (Gäller alla ärenden utom rättsskydd/rättshjälp och kan inte kombineras med andra erbjudanden)

Förmånerna aktiveras genom att du fyller i ett webbformulär där du anger vilket kontor du vill ha kontakt med, ägarorganisation/medlemsförening, samt ditt ärende. När du fyller i formuläret går ett meddelande till rätt kontor, som ser till att du får prisavdraget.

Det är ägarorganisationernas uppdrag att sprida förmånerna till sina medlemmar. Många har lagt upp länkar till Fonus och Familjens Jurist bland sina medlemsförmåner. Vi hjälper gärna till med underlag och material för detta. Och om någon person saknar tillgång till internet hjälper förstås vår kontorspersonal till att aktivera förmånen.

Förmånen 500 kronor prisavdrag på begravning registreras/aktiveras före besöket hos Fonuskontoret eller direkt vid första mötet. En medlemsförmån/prisavdrag per uppdrag.

Fonus är rikstäckande – det är alltid nära till oss. Tillsammans kan vi bjuda in era medlemmar till träffar där vi berättar om svarar på frågor om begravningar och familjejuridik. Kontakta ditt närmaste Fonus- eller Familjens Juristkontor om du vill veta mer. Som medlemmar i Fonus får ni ränta på medlemsinsatsen och har möjlighet att aktivt vara med och påverka Fonus utveckling.

Aktivera medlemsförmån hos Fonus

Aktivera förmånen hos Fonus

Aktivera medlemsförmån hos Familjens Jurist

Aktivera förmånen hos Familjens Jurist

Informationsblad om våra medlemsförmåner

Medlemsförmåner.pdf

Bli medlem i Fonus

Medlemskap i Fonus är öppet för alla föreningar och sammanslutningar som vill främja Fonus ändamål, verksamhet och utveckling. Insatsen för att bli medlem är 1 000 kronor. Den är din förening som betalar insatsen, och du som medlem i den får dra nytta av förmåner hos Fonus och Familjens Jurist.

Välkommen att ansöka om medlemskap i Fonus ekonomisk förening. Det behövs en skriftlig ansökan från din förening, samt att insatsen betalas in. Fonus styrelse godkänner medlemsansökningarna.

Ansökningsformulär:

Inträde.pdf

Kontakt

E-post: medlem@fonus.se

Fonus Medlemskommunikation
Box 4036
102 61 Stockholm

Insats och ränta

Fonus medlemmar har en insats i Fonus ekonomisk förening. Lägsta insats är 200 kr.

Varje år ges ränta på medlemsinsatsen. Räntan fastställs i efterhand av föreningsstämman, efter förslag från styrelse och revisorer. På för
eningsstämman i maj 2016 fastställdess alltså räntan för 2015, i maj 2017 fastställs räntan för år 2016 och så vidare.
Fram tills nu har medlemmarnas ränta inte utbetalats årligen, utan förts över till ett så kallat medlemskonto. Ett konto där ackumulerad ränta samlas.

I och med fastställandet av föreningens nuvarande stadgar samt styrelsebeslut som en påföljd av detta, ska medlemskontona avslutas och medlemmarnas ränta betalas ut. Medlemmarna har fått information om detta brevledes där de uppmanades att meddela Fonus hur de önskar göra med sin ackumulerade ränta.

Det finns två alternativ:
• Räntan utbetalats till medlemmens bankkonto/giro
• Räntan förs över till medlemmens insatskonto i Fonus
Insatsen storlek styr hur många ombud medlemsföreningen får anmäla till lokala distriktsstämmor och höstmöten. Varje medlem har rätt att representeras av ett ombud. Därutöver äger varje medlem rätt att representeras av ytterligare ett ombud för var tionde andel à 200 kronor (§12 i Fonus stadgar).

Insatsen återbetalas till medlemmen vid ett eventuellt utträde ur Fonus ekonomisk förening. Utbetalning av insatsen är reglerad i stadgarnas paragraf 4 och 6:

§ 4
Utträde
Medlem får utträda ur föreningen. Utträde sker vid räkenskapsårets slut. Medlem, som vill utträda ur föreningen, ska anmäla det skriftligen till styrelsen före utgången av november månad. Vid senare anmälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.
Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto tidigast sex månader efter utträdet. Återbetalning av medel på insatskontot regleras i § 6.

§ 6
Medlems andelar finns på föreningens insatskonto.
Medlem har rätt att minska sitt innehav av andelar i föreningen och erhålla återbetalning från insatskontot. Medlem, som vill minska sitt innehav, ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Återbetalning sker tidigast sex månader efter anmälan.

Återbetalning av medel på insatskontot får göras endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att kränka medlemmarnas lika rätt.

Under ett räkenskapsår får inte mer än fem procent av föreningens insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall

Skriv en motion

Som medlem i Fonus kan er organisation påverka genom att väcka förslag, som tas upp för beslut på föreningsstämman i maj 2020.

Föreningsstämman är högsta beslutande organ i Fonus ekonomisk förening. En rekommendation är därför att utifrån ett brett ägarperspektiv ge förslag som bidrar till en förbättring för Fonuskoncernen och ökad nytta för alla medlemmar. Det kan t.ex. handla om förbättrade produkter och tjänster, medlemsinflytande, tillgänglighet och kundkontakter, hållbarhetsarbete, minskad miljöpåverkan, affärssamarbeten och medlemsnytta.

Kontakta gärna Fonus ledning eller styrelse innan ni skriver motionen för att ta reda på fakta och för att säkerställa att ert önskemål verkligen är en fråga för föreningsstämman. Kanske handlar det om något som kan besvaras, åtgärdas eller införas utan stämmobeslut.

Att tänka på:

  • Sammanfatta i en rubrik vad motionen handlar om.
  • Berätta om bakgrunden och motivera varför ni anser att motionen behövs.
  • Yrka på vad ni vill ska åstadkommas i en att-sats. Det är endast att-satsen som föreningsstämman beslutar om. Har ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  • Motionen ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av behörig person i medlemsorganisationen, med namnförtydligande.
  • Ange medlemsorganisationens adress och organisationsnummer, samt kontaktuppgifter till den/de som undertecknar motionen.
  • För att få en motion godkänd måste er organisation vara fullvärdig medlem i Fonus, med en insats på minst 1 000 kr.
  • Motioner ska vara Fonus styrelse tillhanda senast den 31 december. Adress finns i mallen.

Mall motion_medlemsorganisation.docx

Ny medlem, sammanslagning, utträde, ökning insats

För förändringar medlemskap krävs en skriftligt begäran till Fonus. Här kan du ladda ner underlag för att bli medlem, slå samman två befintliga medlemskap eller begära utträde.

För att öppna dokumenten högerklicka och klicka på "spara som

Inträde ny medlem.pdf

Sammanslagning.pdf

Utträde.pdf

Ökning insats.pdf