Medlemmar

Fonus är inte ett vanligt företag. Vi är en ekonomisk förening som ägs av ett stort antal föreningar och organisationer. De har i sin tur har tusentals medlemmar runt om i hela Sverige.

Våra ägare och medlemmar är med och bidrar till Fonus utveckling. Våra medlemmars önskemål och synpunkter spelar roll för hur vi använder eventuell vinst och utvecklar Fonus vidare. Visst är det viktigt med god lönsamhet, men för Fonus är det inte det enda målet. Vi ska framför allt vara till nytta för våra medlemmar.

Medlemsförmåner

Våra ägarorganisationers medlemmar har rätt till generösa förmåner hos både Fonus och Familjen jurist:

  • 500 kr prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus och extra förmånligt pris på gravsten.
  • 750 kr prisavdrag på rådgivning hos Familjens jurist.

Förmånerna aktiveras genom att du fyller i ett webbformulär där du anger vilket kontor du vill ha kontakt med, vilken ägarorganisation du är medlem i och ditt ärende. När du fyller i formuläret går ett meddelande till rätt kontor, som ser till att du får prisavdraget.

Fonus är rikstäckande – det är alltid nära till oss. Tillsammans kan vi bjuda in era medlemmar till träffar där vi berättar om svarar på frågor om begravningar och familjejuridik. Kontakta ditt närmaste Fonus- eller Familjens juristkontor om du vill veta mer. Som medlemmar i Fonus får ni ränta på medlemsinsatsen och har möjlighet att aktivt vara med och påverka Fonus uteveckling.

Aktivera medlemsförmåner

Prisavdragen aktiveras genom att man fyller i ett webbformulär inför kontakten med Fonus eller Familjens jurist. 

Många ägarorganisationer har lagt upp länkar till Fonus och Familjens jurist bland sina medlemsförmåner. Vi hjälper gärna till med underlag och material för detta. 
Förmånen 500 kr prisavdrag på begravning registreras/aktiveras före besöket hos Fonuskontoret eller direkt vid första mötet. Det går inte att efter ett avslutat uppdrag åberopa prisavdraget. En medlemsförmån/prisavdrag per uppdrag.

Medlemsförmån hos Fonus

Som medlem har du 500 kronor lägre kostnad hos Fonus vid begravning och 2 000 kronor avdrag vid köp av gravsten för minst 14 000 kronor. Förmånerna gäller vid beställning av begravning för alla medlemmar, dess make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder.
Till formuläret för att aktivera förmånen.

Medlemsförmån hos Familjens jurist

750 kr prisavdag på första konsulttimmen hos Familjens jurist
Som medlem i någon av Fonus ägarorganisationer får du, om ditt besök bokas här, 750 kr rabatt på den första konsultationstimmen. Gäller alla ärenden utom rättshjälp och rättskydd.
Till bokningssidan för att aktivera förmånen.

Medlemskap

Medlemskap i Fonus är öppet för alla föreningar och sammanslutningar som vill främja Fonus ändamål, verksamhet och utveckling. Insatsen för att bli medlem är 200 kronor. Den är din förening som betalar insatsen, och du som medlem i den får dra nytta av förmåner hos Fonus och Familjens jurist.

Bli medlem

Välkommen att ansöka om medlemskap i Fonus ekonomisk förening. Det behövs en skriftlig ansökan från din förening, samt att insatsen betalas in. Fonus styrelse godkänner medlemsansökningarna.

Ansökningsformulär:

Inträde ny medlem.pdf 

Läs mer om vad Fonus gör och vad det innebär att vara medlem:

Medlemsfolder_2016.pdf 
Du kan också beställa foldern i pappersformat i formuläret nedan.

Beställ medlemsfoldern

Leveransadress

Antal medlemsfoldrar


Kalender

Här visas viktiga händelser och datum för våra distriktsråd, valberedningar och medlemsorganisationer. Klicka på en rubrik för att läsa mer.

Kontakt

Fonus Medlemskommunikation
Box 4036
102 61 Stockholm
Telefon: 08-709 83 08
e-post: medlem@fonus.se

Vad innebär det i praktiken att medlemsinsatsen ökar?

Insatsen storlek styr hur många ombud medlemsföreningen får anmäla till lokala distriktsstämmor och höstmöten. Varje medlem har rätt att representeras av ett ombud. Därutöver äger varje medlem rätt att representeras av ytterligare ett ombud för var tionde andel à 200 kronor (§12 i Fonus stadgar).

Insatsen återbetalas till medlemmen vid ett eventuellt utträde ur Fonus ekonomisk förening. Utbetalning av insatsen är reglerad i stadgarnas paragraf 4 och 6:

§ 4 
Utträde
Medlem får utträda ur föreningen. Utträde sker vid räkenskapsårets slut. Medlem, som vill utträda ur föreningen, ska anmäla det skriftligen till styrelsen före utgången av november månad. Vid senare anmälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.

Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto tidigast sex månader efter utträdet. Återbetalning av medel på insatskontot regleras i § 6.

§ 6 
Medlems andelar finns på föreningens insatskonto.
Medlem har rätt att minska sitt innehav av andelar i föreningen och erhålla återbetalning från insatskontot. Medlem, som vill minska sitt innehav, ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Återbetalning sker tidigast sex månader efter anmälan.

Återbetalning av medel på insatskontot får göras endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att kränka medlemmarnas lika rätt.
Under ett räkenskapsår får inte mer än fem procent av föreningens insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall.

Styrelsen

Kontakta styrelsen på styrelse@fonus.se

Ordförande:
Krister Andersson, Göteborg
Vald till 2017

Claes Bloch, Malmö
Vald till 2017

Lisbeth Staaf-Igeström, Karlstad
Vald till 2017

Annica Rutgersson, Uppsala
Vald till 2017

Håkan Gustafsson, Umeå
Vald till 2017

Stefan Holm, Stockholm
Vald till 2017

Thorbjörn Carlsson, Göteborg
Vald till 2017

Per-Ola Mattsson, Karlshamn
S-föreningen
Vald till 2017

Cecilia Lind, Eslöv
Vald till 2017

Marie Linder, Stockholm
Vald till 2017

Hanna Lindgren, Ludvika
Vald till 2017

Personalrepresentanter:
Katrin Johansson, Karlshamn
Handels

Suppleant: Catharina Stang, Stockholm
Ledarna

Suppleant: Per-Erik Hultman, Karlskoga
Handels

Skriv en motion

Fonus medlemmar kan påverka verksamheten genom att skriva motioner, som tas upp på föreningsstämman. Det är inte svårt – det viktiga är att ni uttrycker er på ett kort, tydligt sätt och med en tydlig att-sats som beskriver vad ni vill uppnå.

Några tips

  • Ange gärna kort i en rubrik vad förslaget går ut på.
  • Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
  • Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
  • Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid föreningsstämman om det är oklart vad förslagsställaren vill. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.

Motionen ska vara undertecknad av behörig person i medlemsorganisation eller distriktsråd, med namnförtydligande.

Om du saknar aktuella kontaktuppgifter till ditt lokala distriktsråd kan du skicka motionen till Fonus medlemskommunikation för vidarebefordran.

Föreningsstämma

Nästa föreningsstämma hålls onsdag den 31 maj 2017 i Stockholm.

Fonus 41 medlemsdistrikt utser på lokala distriktsstämmor i april vem eller vilka som ska företräda distriktet och dess medlemmar på föreningsstämman. Antalet ombud beror på hur många medlemmar distriktet hade vid årsskiftet. Varje distrikt har rätt till ett mandat. Övriga mandat fördelas efter antalet medlemmar i respektive distrikt i förhållande till samtliga medlemmar i Fonus ekonomisk förening. Föreningsstämman har enligt stadgarna 69 ombud.

För distriktsråden och valberedningarna

I Fonus 41 medlemsdistrikt finns distriktsråd. De består av fem till elva personer, som representerar olika ägarföreningar. Distriktsråden utgör länken mellan Fonus affärsorganisation och medlemmarna. De håller sig informerade om Fonus verksamhet och bidrar till att sprida kunskap och information. Distriktsråden arrangerar tillsammans med sitt lokala Fonuskontor möten, stämmor, informationsträffar, studiebesök etc. Distriktsråden väljs på den lokala distriktsstämman i mitten av april. Alla ägarorganisationer får föreslå kandidater genom valberedningen i sitt distrikt.

Fonus stadgar

Stadgar.pdf

Dokument och underlag till distriktsråden

Arbetsordning distriktsråd och valberedning fastställda i maj 2016.pdf

Verksamhetsplan och budget

Mall verksamhetsplan och budget 2017- Fonus distriktsråd.doc

Utläggsredovisning

Utläggsredovisning.pdf 
Utläggsredovisning.xlsx 

Intyg förlorad arbetsinkomst

Intyg forlorad arbetsförtjänst.pdf 

Underlag distriktsrådsmöten

Protokoll distriktsrådsmöte.doc
Kallelse dagordning distriktsrådsmöte exempel.doc 

Kalender

Här visas viktiga händelser och datum för våra distriktsråd, valberedningar och medlemsorganisationer. Klicka på en rubrik för att läsa mer.

 

Verksamhetsberättelser

Fonus årliga verksamhetsberättelse godkänns på föreningsstämman i slutet av maj året efter. Fonus verksamhetsberättelser kan hämtas som PDF-fil nedan. Klicka på den verksamhetsberättelse du vill läsa, så öppnas den i eget fönster.

Verksamhetsberättelse 2015.pdf 

Verksamhetsberättelse 2014.pdf 

Verksamhetsberättelse 2013.pdf

Hållbarhetsbilaga 2013.pdf

Verksamhetsberättelse 2012.pdf

Hållbarhetsbilaga 2012.pdf

Insatskonto

Fonus medlemmar har en insats i Fonus ekonomisk förening. Lägsta insats är 200 kr.
Varje år ges ränta på medlemsinsatsen. Räntan fastställs i efterhand av föreningsstämman, efter förslag från styrelse och revisorer. På föreningsstämman i maj 2016 fastställs alltså räntan för 2015, i maj 2017 fastställs räntan för år 2016 och så vidare.

Fram tills i år har medlemmarnas ränta inte utbetalats årligen, utan förts över till ett så kallat medlemskonto.

I och med fastställandet av föreningens nuvarande stadgar samt styrelsebeslut som en påföljd av detta, ska medlemskontona avslutas och medlemmarnas ränta betalas ut. Under 2016 gäller det medlemmarnas ackumulerade ränta från många år tillbaka. Framöver kommer ränta att utbetalas årligen, efter föreningsstämman.

I januari 2016 skickades information om detta brevledes till samtliga medlemföreningar. Medlemmarna uppmanas att meddela Fonus hur de önskar göra med sin ackumulerade ränta. Det finns två alternativ:

  • Räntan utbetalats till medlemmens bankkonto/giro.
  • Räntan förs över till medlemmens insatskonto i Fonus.