Gå till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet inom Fonus ekonomisk förening

I stort sett allt som vi människor gör påverkar miljön och samhället i någon form. Vår organisation vill minska det negativa avtrycket och öka det positiva.

Vi vill bidra till de globala hållbarhetsmålen

Fonus ekonomisk förening arbetar för att bidra till flera av de globala målen för hållbar utveckling, inom FN:s Agenda 2030. Dessa mål är vägledande för hur vi arbetar med hållbarhet. De mål vi främst kan bidra till är:

  • Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fonus ekonomisk förenings hållbarhetsarbete

Vår hållbarhetspolicy och uppförandekod

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår hållbarhetspolicy och vår uppförandekod. Hållbarhetspolicyn beskriver hur vi som organisation ska bidra till en hållbar utveckling där miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar fungerar som ett rättesnöre i organisationen. Vi vill hitta vägar till en hållbar omställning. Av den anledningen vill vi hitta de områden där vi har en negativ påverkan och som vi aktivt ska arbeta för att minska.

Ett område som redan är identifierat är transporter. Där arbetar vi med att byta ut bränsle, från diesel till det fossilfria bränslet HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) och byta till nya begravningsbilar som helt går på el.

Hjälp som växer

Sedan en lång tid tillbaka har vi ett samarbete med Vi-skogen. Det är en biståndsorganisation som bland annat planterar träd, vilket kan hjälpa människor ur fattigdom. Varje år skänker vi pengar till Vi-skogen och gåvan används till att utbilda bönder i hållbara jordbruksmetoder och agroforestry. Agroforestry är en metod som innebär att låta träd växa bland grödor och boskap, något som alla parter kan dra nytta av.

Vi-skogen är verksamt i Kenya, Uganda och Tanzania. Dessa tre länder är hårt drabbade av avskogning och har länge levt med dess förödande effekter för både människor och natur. Genom vårt samarbete med Vi-skogen kan vi bidra till en hjälp som växer och gror. Läs mer om Vi-skogen.

Bild för Hjälp som växer

Miljöcertifierad kistproduktion

Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige. Vid en begravning används alltid en kista, oavsett om den avlidna ska ha en jordbegravning eller kremeras. En tredjedel av landets alla kistor tillverkas på vår egen kistproduktion: Falköping Träindustri.
Läs mer om miljöarbetet på Falköping Träindustri

Vi använder el från förnybara källor

På våra kontor använder vi, när vi själva kan göra ett val, förnybar el från vattenkraft.

Samhälle och medarbetare

Som en kooperativt ägd verksamhet är samhällsförankringen stor. Vi är politiskt och religiöst obundna och erbjuder våra tjänster till alla som behöver dem. Både begravningsverksamheten och den juridiska verksamheten har viktiga funktioner i samhället.

Att verka i samhället, nå nya grupper som har behov av juridisk rådgivning, eller finnas till hands när katastrofer drabbar Sverige och vi har behov av omhändertagande av avlidna, är exempel på socialt ansvarstagande.

Våra medarbetare är den viktigaste resursen och vi vill att de ska må bra på jobbet. Därför arbetar vi aktivt med att mäta, utvärdera och förbättra arbetsmiljön ur olika synvinklar. Vi tror på allas lika värde. Därför ska ingen bli diskriminerad hos oss och vi strävar efter en jämn könsfördelning.

Hållbarhetsrapportering

Fonus ekonomisk förenings hållbarhetsrapport för år 2023.
Läs rapporten