Avtalsvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Fonus och privatperson avseende Fonus åtagande att digitalt förvara upplysningar som angivits av privatpersonen (kunden) via Fonus hemsida på Internet under avsnittet Vita Arkivet.

Avtal har träffats i och med att kunden vid skapande av konto för Vita Arkivet på webbplatsen godkänt dessa avtalsvillkor.

Fonus ingår ej avtal med kund under 16 år. Fonus åtaganden kan ändras till följd av förändringar som berör avtalet. I sådant fall skall kunden underrättas om detta senast 30 dagar innan förändringen träder ikraft.

Fonus åtagande

Fonus åtager sig att för kundens räkning förvara de upplysningar som omfattas av avtalet enligt rubriken "Allmänt" ovan.

Sekretess

Fonus förbinder sig att behandla avtalet och alla förvarade upplysningar konfidentiellt och sålunda under kundens livstid gentemot utomstående iakttaga tystnadsplikt.

Fonus åtgärder när kunden avlider

När kunden avlider utlämnar Fonus snarast förvarade upplysningar till den avlidnes dödsbo så snart Fonus erhåller underrättelse från anhöriga om dödsfallet.

Kundens ansvar

Kunden är ensam och exklusivt ansvarig för allt innehåll som kunden lägger in i sitt Vita Arkivet. Kunden ansvarar ensam gentemot sina anhöriga, eller annan, att upplysa att önskemål finns avseende sin begravning eller annan allmän information som är viktig för de anhöriga vid kundens frånfälle, och att upplysningar om detta registrerats hos Fonus.

Fonus ansvar

Sedan upplysningar enligt bestämmelsen under rubriken "Fonus åtagande" mottagits ansvarar Fonus för att desamma förvaras på ett sådant sätt att risken för skada minimeras. Skulle trots detta ekonomisk skada ändå uppstå är Fonus skyldig att ersätta kunden, eller dödsboet, endast i den mån skadan orsakats av att Fonus varit oaktsam. Ersättningen är begränsad till ett halvt prisbasbelopp.

Fonus är aldrig ansvarig för skada som beror av krigshändelse, terrorism, naturkatastrof, sabotage/dataintrång, eller annan omständighet som ligger utanför Fonus kontroll.

Fonus är ej ansvarig för att de förvarade upplysningarna inte utlämnas till den avlidnes dödsbo så länge Fonus ej erhållit underrättelse från anhöriga om dödsfallet. Det åligger ej Fonus att på något sätt kontrollera huruvida kunden avlidit. Ej heller ansvarar Fonus för att de önskemål eller instruktioner, den avlidna kan ha angivit i de förvarade upplysningarna, kan tillgodoses.

Avtalets upphörande

Detta avtal upphör att gälla när kunden avslutar sitt konto på Fonus hemsida eller när Fonus erhåller underrättelse av anhöriga att kunden avlidit. Om Fonus ej erhåller underrättelse att kunden avlidit upphör avtalet att gälla senast 14 månader efter kundens frånfälle.