Avtalsvillkor

Vita Arkivet finns både digitalt och i pappersform. Om du väljer att lämna in ditt Vita Arkiv i pappersform till oss på Fonus för förvaring, tecknar vi ett avtal i samband med inlämnandet. Vill du ta del av avtalsvillkoren för Vita Arkivet i pappersform kan du läsa dem här.

Avtalsvillkor för digitala Vita Arkivet, se nedan.

Allmänt

De allmänna villkoren reglerar avtalsförhållandet mellan Fonus och privatperson avseende Fonus åtagande att förvara dokument som tillhör privatpersonen (kunden).

Avtal har träffats i och med att kunden skapat ett konto på vitaarkivet.fonus.se. Kunden har i samband med avtalets ingående informerats om dessa villkor.

Fonus har möjlighet att löpande förändra och uppdatera avtalsvillkoren. Fonus förbehåller sig även rätten att utan särskild motivering avböja att ingå avtal med kund.

Fonus åtagande

Fonus åtar sig att för kundens räkning förvara uppgifterna som kunden skriver in i Vita Arkiv samt eventuella uppladdade bilagor,  som omfattas av avtalet. Åtagandet träder i kraft efter att de inmatade uppgifterna sparas i Vita Arkivet vilket ska anses ha skett sedan Vita Arkivets autosparafunktion eller kunden själv har manuellt sparat dem.

Förändring av dokumentation

Kunden kan när som helst logga in i sitt digitala Vita Arkiv och göra önskade ändringar.

Återkallelse

Om kunden önskar ta bort sitt Vita Arkiv och eventuella andra dokument loggar kunden in på sitt konto och väljer funktion ta bort konto.

Sekretess

Fonus förbinder sig att lagra de inmatade uppgifterna och eventuella uppladdade bilagorna konfidentiellt gentemot utomstående under kundens livstid.

Avgifter

För Fonus förvaring av Vita Arkivet utgår ingen avgift.

Fonus åtgärder när kunden avlider

När kunden avlidit registreras dödsfallet hos Skatteverket, vilket Fonus får underrättelse om. Fonus skickar då ett brev till dödsboets adress, med information om att ett Vita Arkiv finns. I det fall anhöriga påbörjar planeringen av begravningen innan dödsfallet registrerats hos Skatteverket kan innehållet i Vita Arkivet delges den som planerar begravningen.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar ensam för Vita Arkivets innehåll och bilagor som laddas upp på kontot.

Kunden ansvarar ensam för att, gentemot sina anhöriga eller annan, upplysa om att önskemål om den egna begravningen, eller annan allmän information som är viktig för de anhöriga vid kundens frånfälle, finns förvarade hos Fonus.

Fonus ansvar

Sedan uppgifterna och eventuella bilagor har sparats enligt bestämmelsen i punkt 2 ansvarar Fonus för att dessa förvaras på ett sådant sätt att risken för att de skadas minimeras. Fonus är aldrig ansvarig för skada som beror på naturkatastrof, krigshändelse, terrorism eller annan omständighet som ligger utanför Fonus kontroll.

Fonus garanterar att de förvarade uppgifterna lämnas ut i form av en PDF fil, till den avlidnas dödsbo eller till annan som beställer den avlidnas begravning, under förutsättning att Fonus har kunnat inhämta bevis om dödsfallet.

Fonus ansvarar inte för att de önskemål eller instruktioner som den avlidne har angivit i de förvarade dokumenten kan tillgodoses.

Avtalets upphörande

Detta avtal upphör att gälla när kunden tar bort sitt konto eller Fonus får meddelande om att kunden avlidit och med anledning av detta lämnar ut dokument till anhörig eller annan som beställer den avlidnas begravning.

Hur skaffar jag Vita Arkivet?

Vita Arkivet kan fyllas i digitalt eller i pappersform. Det är enklast att fylla i det digitalt och det enda du behöver är BankID.

Skapa konto Logga in

Om du hellre föredrar att fylla i Vita Arkivet i pappersform kan du hämta ett exemplar på din närmaste Fonus begravningsbyrå. Dit kan du också vända dig efter det är ifyllt, så hjälper vi till att förvara det åt dig och se till att det kommer fram dagen det behövs.

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Läs mer om Vita Arkivet här.

Kostar Vita Arkivet något?

Vita Arkivet är en kostnadsfri tjänst och du betalar ingenting för att använda den. Du kan ändra ditt Vita Arkiv hur många gånger som helst, och det är också helt kostnadsfritt.

Skapa konto Logga in

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Läs mer om Vita Arkivet här.

Är Vita Arkivet juridiskt bindande?

Vita Arkivet är inte juridiskt bindande. Dock är det rekommenderat att följa önskemålen så långt det är möjligt.

Skapa konto Logga in

Vill du veta mer om Vita Arkivet?

Du kan läsa mer om Vita Arkivet här.