Gå till sidans huvudinnehåll

Hur ska den avlidna tas om hand?

Flera praktiska frågor kan uppstå när någon avlider. Det kan exempelvis vara vad som ska hända med proteser och implantat, hur man vet om den avlidna vill donera organ, eller vad man ska göra med personliga tillhörigheter.

Dödförklaring och dödsorsak

En läkare utfärdar ett dödsbevis och intyg om dödsorsaken enligt instruktioner från Socialstyrelsen. Läkaren får inte vara en närstående till den avlidna. Dödsbeviset ska skickas omgående till Skatteverket, senast första vardagen efter att dödsfallet konstaterats.

Läkaren avgör om det behövs en klinisk obduktion för att kunna utfärda dödsorsaksintyget eller om polisen behöver kontaktas, till exempel vid brottsmisstanke eller om identiteten på den avlidna är okänd. I så fall avgör Polismyndigheten om det behövs en rättsmedicinsk undersökning för att fastställa dödsorsaken.

En person kan dödförklaras när hjärnans aktivitet har upphört. Läkaren fastställer att döden inträtt om andning och blodcirkulation upphört under så lång tid att man med säkerhet vet att hjärnans samtliga funktioner slutat fungera. Om andning och blodcirkulation upprätthålls på konstgjord väg ska döden istället fastställas efter att en undersökning av hjärnan gjorts och som med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner har upphört. Medicinska insatser får fortsätta i högst 24 timmar om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i avvaktan på transplantationsingrepp eller, om det gäller en gravid kvinna, för att rädda livet på ett väntat barn.

Dödsfall på sjukhus och hemma

Vid dödsfall på sjukhus eller i ett särskilt boende görs den avlidna i ordning i dödsbädden innan de närstående kommer för att ta avsked. Häftremsor, kanyler och katetrar ska tas bort. Om det behövs ska den avlidna tvättas, rakas och kammas. Händerna läggs tillrätta och ögonen och munnen sluts för att ge ett fridfullt intryck. Det bör ske snarast eftersom likstelheten oftast uppstår inom två timmar efter dödsfallet. Belysningen får gärna dämpas och rummet smyckas på lämpligt sätt.

Ritualerna ska utföras med hänsyn till den avlidna och de närståendes önskemål, kultur och religion. De efterlevande bör så långt det är möjligt ges tillfälle att vara delaktiga i ritualerna. Du kan läsa mer om detta under respektive trosinriktning.

Vid dödsfall i den egna bostaden kan närstående själva ordna det praktiska med tvättning, påklädning och flyttning till bårhus eller bisättningslokal.

Märkning av den döda kroppen

Innan den avlidna transporteras från bostaden, sjukhuset eller motsvarande måste identiteten vara styrkt. Om den avlidna har ett ID-armband på sig räcker det som märkning av kroppen. En kontroll i journalhandling eller med anhöriga görs för att bekräfta att uppgifterna är korrekta.

Ett så kallat namnkort med den avlidnas identitet, dödsdatum och klockslag, klinik, avdelning, bostad eller motsvarande, bör fästas på den avlidnas kläder eller på lakan som ligger över den avlidna. Har den avlidna haft en smittsam sjukdom ska namnkortet märkas “Blodsmitta” eller “Smittfarligt”. På namnkortet ska även eventuella implantat framgå.

Om den avlidna inte har ett ID-armband ska ett namnkort knytas runt handled eller fotled. Armbandet får inte klippas av, varken av vårdpersonal eller begravningsbyråns personal.

Personliga tillhörigheter

Innan den avlidna förs till bårhus ska alla värdeföremål tas av. Bara om de närstående uttryckligen ber om det kan exempelvis smycken finnas kvar. Helst ska tillhörigheterna tas om hand när de närstående är närvarande. Tillhörigheterna läggs då i en låda med den avlidnas namn eller i en plastpåse utan reklamtext. Sedan får de närstående kvittera ut tillhörigheterna. Kvittensen läggs i den avlidnas journal. Tillhörigheter ska bara undantagsvis överlämnas till begravningsbyråns personal och då alltid mot ett kvitto.

Gravsättning

Enligt begravningslagen ska gravsättningen av kista eller kremering ske inom 30 dagar efter dödsfallet. Gravsättning av urna kan sedan vänta upp till ett år.

En begravningsbyrå hjälper närstående genom hela processen och säkerställer även att alla regler uppfylls. Från att person förklarats död till gravsättning eller kremering finns ett antal tydliga steg och beslut som ska fattas. Det underlättar att de närstående omgående efter ett dödfall tar kontakt med önskad begravningsbyrå.

Har du några frågor?

Vi på Fonus har lång erfarenhet av att ordna olika typer av begravningar och enligt olika trosinriktningar. Du är därför välkommen att prata med oss om du har några frågor.
Kontakta närmsta begravningsbyrå