Medlemmar

Fonus är inte ett vanligt företag. Vi är en ekonomisk förening som ägs av ett stort antal föreningar och organisationer. De har i sin tur har tusentals medlemmar runt om i hela Sverige.

Våra ägare

Våra ägare och medlemmar är med och bidrar till Fonus utveckling. Våra medlemmars önskemål och synpunkter spelar roll för hur vi använder eventuell vinst och utvecklar Fonus vidare. Visst är det viktigt med god lönsamhet, men för Fonus är det inte det enda målet. Vi ska framför allt vara till nytta för våra medlemmar. 

Medlemsförmåner

Våra ägarorganisationers medlemmar har rätt till generösa förmåner hos både Fonus och Familjens Jurist:

  • 500 kronor prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus
  • 2 000 kronor avdrag på gravsten för minst 14 000 kronor. Avdrag på gravsten gäller enbart hos våra två största leverantörer av gravsten.
  • 750 kronor prisavdrag på rådgivning hos Familjens Jurist.

Förmånerna aktiveras genom att du fyller i ett webbformulär där du anger vilket kontor du vill ha kontakt med, ägarorganisation/medlemsförening, samt ditt ärende. När du fyller i formuläret går ett meddelande till rätt kontor, som ser till att du får prisavdraget.

Det är ägarorganisationernas uppdrag att sprida förmånerna till sina medlemmar. Många har lagt upp länkar till Fonus och Familjens Jurist bland sina medlemsförmåner. Vi hjälper gärna till med underlag och material för detta. Och om någon person saknar tillgång till internet hjälper förstås vår kontorspersonal till att aktivera förmånen.

Förmånen 500 kronor prisavdrag på begravning registreras/aktiveras före besöket hos Fonuskontoret eller direkt vid första mötet. En medlemsförmån/prisavdrag per uppdrag.

Fonus är rikstäckande – det är alltid nära till oss. Tillsammans kan vi bjuda in era medlemmar till träffar där vi berättar om svarar på frågor om begravningar och familjejuridik. Kontakta ditt närmaste Fonus- eller Familjens Juristkontor om du vill veta mer. Som medlemmar i Fonus får ni ränta på medlemsinsatsen och har möjlighet att aktivt vara med och påverka Fonus utveckling.

Aktivera medlemsförmån hos Fonus

Som medlem har du 500 kronor lägre kostnad hos Fonus vid begravning och 2 000 kronor avdrag vid köp av gravsten för minst 14 000 kronor. Förmånerna gäller vid beställning av begravning för alla medlemmar, dess make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder.
Till formuläret för att aktivera förmånen.

Aktivera medlemsförmån hos Familjens Jurist

Som medlem i någon av Fonus ägarorganisationer får du, om ditt besök bokas här, 750 kronor lägre pris på den första konsultationstimmen. Gäller alla ärenden utom rättshjälp och rättskydd.
Till bokningssidan för att aktivera förmånen.

Medlemskap

Medlemskap i Fonus är öppet för alla föreningar och sammanslutningar som vill främja Fonus ändamål, verksamhet och utveckling. Insatsen för att bli medlem är 1 000 kronor. Den är din förening som betalar insatsen, och du som medlem i den får dra nytta av förmåner hos Fonus och Familjens Jurist.

Bli medlem

Välkommen att ansöka om medlemskap i Fonus ekonomisk förening. Det behövs en skriftlig ansökan från din förening, samt att insatsen betalas in. Fonus styrelse godkänner medlemsansökningarna.

Ansökningsformulär:

Inträde ny medlem.pdf 

Läs mer om vad Fonus gör och vad det innebär att vara medlem:

Medlemsfolder.pdf
Du kan också beställa foldern i pappersformat i formuläret nedan.

Beställ medlemsfoldern

Leveransadress

Antal medlemsfoldrar

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna skicka mig beställt material. Uppgifterna du lämnar sparas inte utan skickas med krypterad e-post till handläggare. E-postmeddelandet sparas som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.

Kontakt

E-post: medlem@fonus.se

Fonus Medlemskommunikation
Box 4036
102 61 Stockholm

Insats och ränta

Fonus medlemmar har en insats i Fonus ekonomisk förening. Lägsta insats är 200 kr.

Varje år ges ränta på medlemsinsatsen. Räntan fastställs i efterhand av föreningsstämman, efter förslag från styrelse och revisorer. På för
eningsstämman i maj 2016 fastställdess alltså räntan för 2015, i maj 2017 fastställs räntan för år 2016 och så vidare.
Fram tills nu har medlemmarnas ränta inte utbetalats årligen, utan förts över till ett så kallat medlemskonto. Ett konto där ackumulerad ränta samlas.

I och med fastställandet av föreningens nuvarande stadgar samt styrelsebeslut som en påföljd av detta, ska medlemskontona avslutas och medlemmarnas ränta betalas ut. Medlemmarna har fått information om detta brevledes där de uppmanades att meddela Fonus hur de önskar göra med sin ackumulerade ränta.

Det finns två alternativ:
• Räntan utbetalats till medlemmens bankkonto/giro
• Räntan förs över till medlemmens insatskonto i Fonus
Insatsen storlek styr hur många ombud medlemsföreningen får anmäla till lokala distriktsstämmor och höstmöten. Varje medlem har rätt att representeras av ett ombud. Därutöver äger varje medlem rätt att representeras av ytterligare ett ombud för var tionde andel à 200 kronor (§12 i Fonus stadgar).

Insatsen återbetalas till medlemmen vid ett eventuellt utträde ur Fonus ekonomisk förening. Utbetalning av insatsen är reglerad i stadgarnas paragraf 4 och 6:

§ 4
Utträde
Medlem får utträda ur föreningen. Utträde sker vid räkenskapsårets slut. Medlem, som vill utträda ur föreningen, ska anmäla det skriftligen till styrelsen före utgången av november månad. Vid senare anmälan sker utträdet först vid slutet av nästa räkenskapsår.
Den som utträtt ur föreningen har rätt att ta ut behållningen på sitt insatskonto tidigast sex månader efter utträdet. Återbetalning av medel på insatskontot regleras i § 6.

§ 6
Medlems andelar finns på föreningens insatskonto.
Medlem har rätt att minska sitt innehav av andelar i föreningen och erhålla återbetalning från insatskontot. Medlem, som vill minska sitt innehav, ska anmäla detta skriftligen till styrelsen. Återbetalning sker tidigast sex månader efter anmälan.

Återbetalning av medel på insatskontot får göras endast om det kan ske utan att ta i anspråk fonderade medel och utan att kränka medlemmarnas lika rätt.

Under ett räkenskapsår får inte mer än fem procent av föreningens insatskapital betalas ut. Styrelsen kan medge undantag för särskilda fall

Skriv en motion

Som medlem i Fonus kan ni påverka genom att väcka förslag, som tas upp för beslut på föreningsstämman i maj 2019.

Det finns inga krav på vad en motion ska handla om. En rekommendation är att utifrån ett ägarperspektiv ge förslag som gynnar samtliga medlemmar.

Att tänka på:

  • Sammanfatta i en rubrik vad motionen handlar om.
  • Berätta om bakgrunden och motivera varför ni anser att motionen behövs.
  • Yrka på vad ni vill ska åstadkommas i en att-sats. Det är endast att-satsen som föreningsstämman beslutar om. Har ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  • Motionen ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av behörig person i medlemsorganisationen, med namnförtydligande.
  • Ange medlemsorganisationens adress och organisationsnummer, samt kontaktuppgifter till den/de som undertecknar motionen
  • Motioner ska vara Fonus styrelse tillhanda senast den 31 december. Adress finns i mallen.

Mall motion_medlemsorganisation.docx

För distriktsråden och valberedningarna

I Fonus 41 medlemsdistrikt finns distriktsråd. Distriktsråden utgör länken mellan Fonus affärsorganisation och medlemmarna. De håller sig informerade om Fonus verksamhet och bidrar till att sprida kunskap och information. Distriktsråden arrangerar tillsammans med sitt lokala Fonuskontor möten, stämmor, informationsträffar, studiebesök etc. Distriktsråden väljs på den lokala distriktsstämman i mitten av april. 

Fonus stadgar och arbetsordning

Fonus stadgar

Arbetsordning distriktsråd och valberedning


Distriktsråden

Kallelse dagordning distriktsrådsmöte

Protokollmall för distriktsrådsmöte

 

Utläggsredovisning

Utläggsredovisning.pdf

Utläggsredovisning i excel.xlsx

Intyg forlorad arbetsfortjanst.pdf


Tips på lokala aktiviteter

Aktivitetsbank - tips på aktiviteter till distriktsråden.docx

OBS! Upplever du problem med att ladda ned dokument, klicka med höger musknapp och välj "Spara länk som.." i menyn som visas.

Ny medlem, sammanslagning, utträde, ökning insats

För förändringar medlemskap krävs en skriftligt begäran till Fonus. Här kan du ladda ner underlag för att bli medlem, slå samman två befintliga medlemskap eller begära utträde.

För att öppna dokumenten högerklicka och klicka på "spara som

Inträde ny medlem.pdf

Sammanslagning.pdf

Utträde.pdf

Ökning andelar.pdf

Ökning insats.pdf