Om efterlevande inte kan enas

Olika uppfattningar

Det händer att de efterlevande har olika uppfattningar om hur begravningen skall ske. En vanlig situation är när den avlidna efterlämnar vuxna barn och maken är avliden sedan tidigare. Den senast avlidna har därefter inlett ett nytt förhållande och skaffat ny make eller sambo. Barnen kan då ha uppfattningen att den avlidna ska vila i familjens grav och den nya maken eller sambon vill att den avlidna ska vila i en ny grav.

En annan vanlig situation är när efterlevande, exempelvis två barn, har uppfattat den avlidnas önskemål på olika sätt. En menar att den avlidna önskat jordbegravning och den andre menar att den avlidna ville kremeras.

Fråga kan också uppstå om vem som ska ordna och beställa begravningen.

Medverkan av utomstående

Om tvisten inte kan lösas mellan parterna krävs medverkan av någon utomstående. Begravningsbyrån kan hjälpa till genom att berätta hur andra har löst motsvarande tvister. Även en präst eller en gemensam god vän kan medverka till en lösning.

Huvudmannen som medlare
Om tvisten ändå inte kan lösas finns möjlighet att enligt lag (Begravningslagen 1990:1144, 5 kap, 3-4§§) hänskjuta tvisten till huvudmannen för begravningsverksamheten (församling, kyrkogårdsförvaltning eller motsvarande). Huvudmannen ska då på begäran av minst en av de efterlevande medla mellan parterna.

Observera att medling av huvudmannen måste gälla tvist om kremering eller gravsättning. Oenighet om exempelvis val av kista eller var begravningsceremonin ska äga rum måste parterna lösa sinsemellan.

Om parterna enas, ska huvudmannen fastställa deras överenskommelse. Om enighet inte kan uppnås ska huvudmannen i stället med eget yttrande hänskjuta tvisten till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelsen ska inte pröva själva tvisten utan endast pröva vem av de efterlevande som ska få bestämma om kremering eller om gravsättningen, det vill säga ordna begravningen.

Begravningslagen, Kap 5 säger följande:
”Länsstyrelsen skall då särskilt beakta önskemål som den avlidne kan ha haft. Hänsyn skall också tas till parternas personliga förhållande till den avlidne, främst sammanlevnad, släktskap eller annan nära anknytning.”

Vanligtvis har Länsstyrelserna ansett en sambo mer närstående än barn som flyttat hemifrån. Make/maka anses nästan alltid som den mest närstående, men undantag finns givetvis. Skriftliga, eller på annat sätt vidimerade, önskemål från den avlidne anses också väga tungt.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Förvaltningsrätten vars beslut kan överklagas till Kammarrätten men då endast efter prövningstillstånd.

Begravningsceremoni, trots tvisten
Så länge det är känt att en tvist pågår får gravsättning eller kremation inte ske. Om tvisten inte gäller ceremonin kan denna givetvis ske ändå om parterna är överens om det.

Vi hjälper dig!
Vi på Fonus hjälper till att lösa tvister och förmedlar kontakt med präst, församling eller kyrkogårdsförvaltning liksom med Länsstyrelse och domstolar om nödvändigt. Vi kan också vara en länk mellan efterlevande med olika uppfattningar men tar normalt inte ställning själva, då vår uppgift är att opartiskt hjälpa till med begravningsarrangemangen på uppdrag av samtliga efterlevande eller närstående.

Vem ska ordna begravningen?

Vem som helst av de efterlevande kan ordna någons begravning; en nära anhörig, en släkting, en god vän, en sambo (Läs mer under "Begreppet sambo"), en särbo, en granne, en kurator med flera.

Vägledningen finns i Begravningslagen som inte begränsar kretsen av efterlevande som kan ordna någons begravning. I lagtexten föreskrivs däremot att kommunen ska ordna begravningen om ingen annan gör det:

Begravningslagen
5 kap. Gravsättning och kremering
Ordnandet med gravsättning m.m.
1 § När någon har avlidit, bör hans önskan om kremering och om gravsättningen såvitt möjligt följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller annars ordnar med gravsättningen.

2 § Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, skall den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.

För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet. Lag (1991:496).

Dödsbodelägare har en särställning
Att ordna begravningen är en angelägenhet för dödsboet. Det förutsätts därför att det är dödsboet som formellt beställer begravningen. Den person som beställer begravningen företräder alltså dödsboet, det vill säga samtliga dödsbodelägare.

Det förekommer att efterlevande inte kan komma överens om vem som ska ordna begravningen. Tvist om det kan uppstå exempelvis mellan tidigare barn och nuvarande sambo. Eller mellan syskon och särbo och så vidare.

En dödsbodelägare har i praktiken företräde framför den som inte är dödsbodelägare också därför att begravningskostnaderna ska belasta dödsboet. Beställs begravningen av någon som inte är dödsbodelägare kan problem uppstå med att klara ut om begravningskostnaden är skälig och i värsta fall kan en rättsprocess bli nödvändig; den som beställt begravningen tvingas stämma dödsboet för att få betalt för sina utlägg.

Ingen begravning i hemlighet
Att ordna en begravning i hemlighet för andra lika närstående är aldrig välbetänkt. När någon avlider ska, enligt ärvdabalken, den delägare som har vårdnaden om boet, genast informera övriga delägare om dödsfallet. I normalfallet innebär det att övriga delägare ska informeras innan begravningen och kan som en följd av detta inte hållas okunniga om begravningen.

Det förekommer att de närmaste (eller den avlidna själv genom nedskrivna önskemål) vill hemlighålla dödsfallet eller i vart fall begravningsceremonin. Ofta beror det på att man önskar att begravningsceremonin ska ske utan vissa personers närvaro. Bättre än hemlighållande kan då vara att informera berörda personer om önskemålet.

En begravningsceremoni kan vara en enskild tillställning, exempelvis om det är en borgerlig begravning i en enskild lokal. Då ges endast inbjudna gäster möjlighet att delta i ceremonin. Vanligtvis är dock borgerliga begravningar offentliga vilket innebär att ingen hindras delta i ceremonin.

Om begravningsceremonin sker i Svenska kyrkans ordning, det vill säga är en begravningsgudstjänst, är ceremonin offentlig. Vem som helst har då möjlighet att delta i gudstjänsten förutsatt att man känner till att den äger rum. Ingen kan alltså hindras att delta i en gudstjänst enligt Svenska kyrkans egna regler. Samma regler har även de flesta andra samfund.

Det är aldrig begravningsbyråns ansvar att informera dödsbodelägare eller andra närstående om att dödsfallet har ägt rum men byrån kan naturligtvis göra det på uppdrag av den dödsbodelägare som vårdar boet (normalt beställaren av begravningen).

Text: Bo Forslund

Begreppet sambo

Sambo
Begreppet sambo regleras i sambolagen: ”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.” Som en allmän utgångspunkt anges i förarbetena (prop. 1986/87:1, bet. 1986/87: LU18) att det ska vara fråga om samlevnad i en inte alltför kortvarig förbindelse, vari normalt ingår sexuellt samliv, gemensamt hushåll och bostad samt gemensam ekonomi eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete.

En sambo ska kallas till bouppteckningen där det fastställs om sambon är dödsbodelägare eller inte. En sambo är inte dödsbodelägare såvida inte bodelning begärts av egendom som omfattas av sambolagen eller ett testamente finns.

Vid bouppteckningen ska det dessutom alltid utredas om det finns egendom som ska ingå i bodelning enligt sambolagen samt om efterlevande sambon framställer en begäran om bodelning. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av Sambolagens bestämmelser.

I många fall, där parterna sammanbott under lång tid, är det sambon som får anses vara närmast och som känner den avlidne bäst, precis som en äkta maka eller make. Det är därför naturligt att sambon är den som ordnar begravningen. Om sambon inte är dödsbodelägare är det dock oklokt att ordna en begravning i strid med dödsbodelägarna. Det är ju dödsboet som svarar för begravningskostnaderna.

Text: Bo Forslund