Kremering, jordbegravning, val av grav

Val av jordbegravning eller kremering

En viktig fråga att ta ställning till är jordbegravning eller kremering. Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner (gravsätts) i en grav. Med kremering eller eldbegängelse menas att den avlidne i sin kista bränns till aska. Därefter gravsätts askan.

Om den döde haft önskemål i den här frågan ska detta enligt begravningslagen följas. Om det inte finns några önskemål är valet upp till de närmast anhöriga.

I Sverige kremeras cirka 80 procent (siffror från år 2013) av de avlidna. I storstäderna är siffran högre och på landsorten något lägre.

Gravsättning av kista

Vanligast i Sverige är kistgravar nedgrävda i jord, men även gravkammare av olika slag förekommer även om de är ovanliga. Begravningsceremonier med åtföljande kistgravsättning kallas ofta jordbegravning.

Vid jordbegravning är det vanligast att begravningssällskapet, i direkt anslutning till ceremonin, följer den avlidne till graven och deltar i gravsättningen.

Sänkningen av kistan i en jordgrav sker med hjälp av band (så kallad bårlist, sänklist, sänkband eller bårlina). De som sänker kistan kan vara släkt och vänner eller ett bärarlag från den förening eller det samfund (exempelvis Svenska kyrkan) som den döda tillhörde. Sänkningen kan också ske av ett inhyrt bärarlag eller genom kyrkogårdsförvaltningens (huvudmannen för begravningsverksamheten) försorg. 

Vem svarar för bärarkostnaden?
Anhöriga får, om de vill, ordna bärning och sänkning själva. Det kan ske med bärare inom familjen/vänkretsen eller genom medlemskap i någon organisation/samfund som i medlemsförmånerna har bärning av kista. Ett sådant samfund är Svenska kyrkan som erbjuder sig att bära och sänka förutsatt att ceremonin sker i Svenska kyrkans ordning.

I övrigt är det kyrkogårdsförvaltningen (huvudmannen för begravningsverksamheten) som enligt Begravningslagen har skyldighet att bära och transportera kistan från det att kistan kommit till huvudmannen och fram till och med gravsättningen. Huvudmannen ska därmed också bära ut kistan till graven och sänka kistan. Kostnaden belastar begravningsavgiften. 

I de fall huvudmannen bär och sänker bestämmer huvudmannen också kvalitén på bärningen. Det kan innebära att en begravningshuvudman på en ort bär och sänker på traditionellt sätt med ett välekiperat bärarlag i anslutning till begravningsceremonin. På en annan ort kan det innebära att arbetsklädda kyrkogårdsarbetare sänker ner kistan först dagen efter ceremonin eller till och med senare. 

Kremering

Kremeringen sker normalt någon eller några dagar efter begravningsceremonin. Därefter ska askan föras över till urnan samt transporteras till gravsättningsplatsen. Gravsättningen bör därför planeras in tidigast 7 till 10 dagar efter ceremonin, men det brukar också vara möjligt att ordna med gravsättningen tidigare om det är ett önskemål. Man kan också vänta med gravsättningen, regeln är att den ska ha skett inom ett år efter kremeringen. De efterlevande är vanligtvis inte med vid kremationen.

Enligt Begravningslagen ska kremering ske snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.

Läs mer om kremering under frågor och svar.

Blommor och dekorationer
Efter ceremonin vid en jordbegravning följer vanligtvis blommorna med ut och dekoreras kring graven i samband med gravsättningen. Vid en kremationsbegravning finns andra möjligheter. På många platser är det möjligt att lägga ut blommorna utanför ceremonilokalen där de får ligga några dagar. På vissa ställen, framförallt utanför krematoriekapellen, finns särskilda  kransgårdar där både kransar, buketter och kistdekorationer läggs ut på samma sätt. Ytterligare en möjlighet är att låta lägga ut blommorna på graven, förutsatt att sådan finns och att där är plats nog. I Stockholmsområdet förekommer också att blommorna måste kastas efter ceremonin på grund av platsbrist. 

Oaktat vad som sker med blommorna finns möjlighet att ta vara på banden och korten med hälsningarna för att senare låta dem följa med urnan i graven.

Gravsättning av aska

Efter kremering finns många olika alternativ att gravsätta askan; grav i jord avsedd för endast urnor, grav ursprungligen avsedd för kistor, kolumbarier (nischer), urn- eller gravkammare (gravrum i eller ovan jord), nedgrävning eller utströende i minneslund (anonym gemensamhetsgrav), askgravar (ofta enkla gravar för aska utan urna) samt utströende på annan plats än begravningsplats (efter tillstånd av länsstyrelsen).

Oftast sker gravsättningen i närvaro endast av de närmast anhöriga eller släktingarna. Det är dock inte ovanligt att många fler deltar, exempelvis om begravningsplatsen ligger långt ifrån den ort där ceremonin skedde. Då kanske det var många som inte hade möjlighet att närvara vid begravningsceremonin men som istället vill hedra den avlidna vid gravsättningen.

Gravsättning i urngrav

Vill man planera gravsättningen finns många alternativ när det gäller utsmyckning och andra detaljer som förhöjer stundens värde. Begravningsbyrån kan hjälpa dig med råd och även vara med under ceremonin för att ta hand om det praktiska. Läs mer under frågor och svar.

Gravsättning i minneslund

På de flesta begravningsplatser finns en minneslund. Minneslunden är gravområde där askor gravsätts anonymt, det vill säga det går inte att få veta var i minneslunden en viss aska finns. Anhöriga får därför inte heller vara närvarande vid gravsättningen, i vart fall inte så nära att den exakta platsen kan kännas igen.

Gravsättning i en minneslund kan ske på olika sätt beroende på de bestämmelser som den lokala kyrkogårdsförvaltningen har. I många minneslundar tillåts endast nedgrävning av askan, i andra minneslundar förekommer i huvudsak utströende av askorna. I några minneslunder får anhöriga välja mellan utströende, nedgrävning och gravsättning av askan i en förgänglig urna.

Utströende av aska

Det är enligt Begravningsförordningen (SFS 1990:1147) möjligt att strö ut askan efter en avliden på annan plats än begravningsplats. Precis som vid gravsättning av aska kan det vara bra att planera hur utströendet ska gå till så det blir en ceremoni som känns bra både med hänsyn till den avlidne och dem som närvarar.

Om man ska strö ut aska över vatten finns det mer information om detta här: Att tänka på inför planeringen av utströende över öppet vatten med båt.

Begravningsbyrån kan förstås hjälpa till med planeringen och ser också till att askan överlämnas i ett för tillfället lämpligt emballage eller en urna. Oftast sker utströendet av efterlevande själva men givetvis kan byrån assistera även med det.

Vid utströende av aska krävs det tillstånd från länsstyrelsen i det län där askan ska strös ut. Tillstånd ges om den plats där askan skall strös ut är lämplig och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.  

Länsstyrelserna i landet har olika praxis beroende på natur och befolkningstäthet. I Stockholms län ges i första hand tillstånd för utströende över vatten i Mälaren och i Stockholms skärgård. Kravet är här oftast att utströendet sker minst 1000 meter från närmaste land. 

På många andra orter ger man i regel tillstånd till utströende av aska både över land och vattendrag. Däremot ger man så gott som aldrig tillstånd för att strö ut askan på tomtmark eller på mark som ofta trampas av människor.

Ansökan om tillstånd kostar inget och efter utströendet får den som gravsatt askan intyga att askan strötts ut i enlighet med tillståndet. Ansökan om tillstånd kan ske först efter dödsfallet.

Gravsättning i kolumbarium

Kolumbarium är en nisch för förvaring av urnor med aska i, en skötselfri gravplats som tillhandahålls av vissa församlingar. De är vanligen inomhus, i stenväggarna under kyrkor eller i särskilda lokaler vid kyrkor/kapell, men finns också utomhus i så kallade urnmurar. I Sverige är nischerna slutna, utomlands förekommer även öppna nischer.

Planeringen av en gravsättning i ett kolumbarium kan vara liknande den för gravsättning i urngrav. Förutsättningarna kan dock vara lite annorlunda beroende på platsen så hör efter med begravningsbyrån om vad som är lämpligt.

Dela eller flytta askan

Askan efter en avliden får delas, om länsstyrelsen ger tillstånd till det. Ett sådant tillstånd kan utfärdas om:

1. det finns synnerliga skäl för det,
2. en del av askan ska gravsättas utomlands, och
3. det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. (Begravningsförordningen 31§)

Med synnerliga skäl har tills helt nyligen avsetts endast religiösa skäl. Exempelvis när en del av askan ska gravsättas i ett land med stort inslag av hinduistisk och buddhistisk religion och där delning av aska inte är ovanligt. Nyligen har dock Kammarrätten i Stockholm slagit fast att med särskilda skäl även avses den avlidnes uttryckliga önskemål, dennes starka anknytning till det andra landet samt dennes täta anknytning till sina släktingar där.

På Fonus får du hjälp med att formulera ansökan om delning av aska. 

Tiden mellan dödsfall och kremering/gravsättning

Lagen
Begravningslagens 5 kapitel får nytt innehåll den 1 maj 2012:

10 § Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 3 § första stycket ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet.

Skatteverket får dock medge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det.

Om stoftet inte har kremerats eller gravsatts inom föreskriven tid, ska Skatteverket undersöka anledningen till dröjsmålet och, om det behövs, underrätta den kommun som avses i 2 §. Lag (2012:133).

Begravningsceremonin
Den som avlider från och med den 1 maj ska enligt begravningslagen kremeras/­gravsättas senast en månad efter dödsfallet. I normalfallet innebär det att även begravningsceremonin måste ske senast en månad efter dödsfallet.

Vid en kremationsbegravning är det nödvändigt att ceremonin sker med någon dags marginal så att kremering hinner ske inom den lagstadgade månaden.

Särskilda skäl för anstånd 
Anstånd ska begäras hos Skatteverket om tiden mellan dödsfall och kremering/gravsättning riskerar att överskrida en månad. Anstånd medges endast om det finns särskilda skäl för det. 

Särskilda skäl kan vara:

- att anhöriga är oeniga om kremering ska ske eller om gravsättningen
- att medling pågår
- att tvist prövas av länsstyrelsen
- att frågan om kremering eller gravsättning har lämnats över till kommunen
- att anhörig på grund av sjukdom är förhindrad att ordna med gravsättningen i tid
- att gravsättning av familjemedlemmar ska ske vid en gemensam förrättning
- att rättsmedicinsk undersökning pågår
- att den avlidna har donerat sin kropp till forskningsändamål

Ansökan om anstånd
Ansökan om anstånd ska inges till Skatteverket. Ansökan kan göras av anhöriga, närstående eller av annan som ordnar med begravningen. Ansökan kan göras av begravningsbyrån i egenskap av ombud för dessa. Ansökan kan ske skriftligen eller muntligen.