Begravningsceremonier

Om begravningsceremonier

En begravningsceremoni är en ritual med många syften. Den blir ett tillfälle för alla som kände den avlidna att ta ett sista farväl. För de närmaste är ceremonin också en viktig del i sorgebearbetningen. Begravningsceremonin speglar ofta även den avlidnas trosuppfattning och livsåskådning. Om den avlidna tillhör ett religiöst samfund får man utgå från att den avlidnas önskan är att riten (övergångsriten) stämmer överens med trosuppfattningen.  

De flesta i Sverige tillhör ett religiöst samfund och då främst Svenska kyrkan. Då sker ceremonin enligt en fastställd ordning och det finns begränsningar för hur mycket man kan påverka utformningen. Sådant som är möjligt att påverka inom ramen för Svenska kyrkans ordning är val av extra sång och musik, dekorationer med mera. Läs mer under fliken "Svenska kyrkans ordning" ovan.

Även om det inom olika samfund finns regler för hur en begravning ska gå till så finns det inga lagar som styr hur en ceremoni ska utformas. En så kallad borgerlig begravning kan därför utformas helt fritt utifrån den avlidnas och de efterlevandes tankar och önskemål.

Alla är inte medlemmar i Svenska kyrkan

Att tillhöra ett religiöst samfund är inte lika självklart idag som för några decennier sedan och i Sverige har vi sedan år 2000 inte längre någon statskyrka. Däremot är Svenska kyrkan (liksom Stockholms och Tranås kommuner) fortfarande huvudman för begravningsverksamheten och har därmed fortfarande en myndighetsroll i frågor som rör begravning och gravsättning. Alla i Sverige folkbokförda betalar en skatt, så kallad begravningsavgift, för de tjänster som huvudmannen svarar för.

Begravningsavgiften
Begravningsavgiften baseras på förvärvsinkomsten och betalas via skattsedeln oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund eller inget trossamfund alls.

För avgiften erhålls utan kostnad för dödsboet:
- gravplats under en tid av 25 år,
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
- transport av den avlidne från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett,
- kremering,
- lokal för förvaring av kistan fram till kremering eller gravsättning,
- lokal för visning av stoftet, samt
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Medlemsavgift till Svenska kyrkan eller annat samfund
För medlem i Svenska kyrkan räknas begravningsavgiften in i medlemsavgiften/kyrkoavgiften som även den beräknas efter den kommunala beskattningsbara inkomsten och betalas via skattsedeln. För den som tillhörde Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten och kyrkans övriga tjänster i samband med begravningen kostnadsfria, exempelvis medverkan från präst, diakon, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare med flera samt kyrkolokal och ceremonibärning av kista från kyrkan/kapellet till grav med sänkning av kistan i graven. Det gäller oavsett om begravningsgudstjänsten eller gravsättningen äger rum i hemförsamlingen eller i någon annan församling.

Motsvarande gäller vanligen också medlemmar i andra trossamfund.

Begravningsgudstjänst för den som inte tillhör Svenska kyrkan
Att bli medlem i Svenska kyrkan eller annat trossamfund kräver en aktiv handling. Även ett utträde uppfattas som ett aktivt ställningstagande som måste tas på allvar och respekteras. Tillhör den avlidna inte Svenska kyrkan eller något annat samfund följer heller ingen rätt till kyrklig begravning eller att bli begravd enligt samfundets ordning.

En begravningsgudstjänst får hållas för den som inte tillhörde Svenska kyrkan, om det finns särskilda skäl och är förenligt med den avlidnas önskan (Kyrkoordningen 42 kap. 9 §). Särskilda skäl kan vara att utträde har skett av misstag eller okunskap.

Ibland kan det finnas skillnad mellan den dödas och de anhörigas önskemål. Den bästa lösningen kan då kanske vara en borgerlig begravning samt därutöver en minnesgudstjänst för de anhöriga vid ett annat tillfälle. 
Det är prästen som efter samtal med efterlevande avgör om det är lämpligt att begravningen sker enligt Svenska kyrkans ordning eller inte. Oftast samråder prästen med kyrkoherden som i sin tur informerar kontraktsprosten i ärendet.

Om begravningsgudstjänst ändå hålls över den som inte tillhör Svenska kyrkan får dödsboet räkna med att betala för de tjänster som annars ingår i kyrkoavgiften. Kostnaden varierar kraftigt mellan landets församlingar och ligger ofta i intervallet 5 000 – 20 000 kronor.

Andra kyrkor (Borgåöverenskommelsen)
Den som inte tillhör Svenska kyrkan men väl någon annan kyrka inom den så kallade Borgåöverenskommelsen har rätt till samma tjänster som om han eller hon tillhörde Svenska kyrkan. Om detta blir aktuellt är det upp till varje församling inom Svenska kyrkan att avgöra om kostnader för dessa tjänster ska debiteras (tidigare gällde en praxis att kostnaderna inte debiterades). Kyrkomötet har i oktober 2010 beslutat att avgiftsnivån i så fall inte bör överstiga den nivå som kyrkostyrelsen beslutar i fråga om clearing av kyrkliga handlingar.

Följande kyrkor omfattas av överenskommelsen:
• Svenska kyrkan
• Norska kyrkan
• Finska evangelisk-lutherska kyrkan
• Evangelic lutheran Church of Estonia
• Evangelic lutheran Church of Latvia
• Evangelic lutheran Church of Lithuania
• Church of England
• Church of Wales
• Scottish Episcopal Church 
• Church of Ireland

Borgerlig begravning
Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund kan en borgerlig begravning vara det självklara alternativet. En borgerlig begravningsceremoni kan utformas helt enligt egna önskemål. 

Svenska kyrkans ordning

Hur begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning ska gå till regleras i Den Svenska Kyrkohandboken och i Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Det förutsätts att den avlidna är medlem i Svenska kyrkan.

Inom ritualet finns utrymme för en del variationer utifrån den avlidnas eller anhörigas önskemål, till exempel vid val av musik. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det inte går att få vilka önskemål som helst infriade då gudstjänsten är en av Svenska kyrkan fastställd ritual.

Prästen är ansvarig för begravningsgudstjänstens innehåll och gestaltning. Det faller exempelvis på prästen att i samråd med de anhöriga välja psalmer och att tillsammans med kyrkomusikern slutligen fastställa musiken. Begravningsgudstjänsten ska föregås av samtal mellan den präst som skall leda gudstjänsten och de anhöriga. Vid detta samtal kan man framföra egna önskemål. Sådana önskemål kan även framföras genom begravningsbyrån.

Begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan är offentliga. Det innebär att de är öppna för alla oavsett om anhöriga önskar ha begravningen i enskildhet eller inte.

Kremationsbegravning

 1. Klockringning
 2. Inledningsmusik på orgel. På många håll står församlingen upp då anhöriga intar sina platser.  
 3. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 4. Psalmsång
 5. Griftetal med bön
 6. Överlåtelsen. Församlingen står. Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan. 
 7. Bibelläsning
 8. Psalmsång
 9. Begravningsbön med Fader vår/Vår Fader
 10. Psalmsång
 11. Avsked. Anhöriga tar farväl vid kistan, varefter de återtar sina platser. Övriga går i tur och ordning fram och tar farväl varefter de återtar sina platser. Eventuella tal hålls.  
 12. Slutbön följd av Välsignelsen
 13. Möjlighet till solosång eller solomusik.
 14. Avslutningsmusik
 15. Anhöriga lämnar kapellet, övriga följer efter. Kistan lämnas kvar i kapellet. 
 16. Klockringning i enlighet med lokala seder.

Jordbegravning med avsked vid graven 
Från 1-9 samma som för kremationsbegravning

   10. Välsignelsen
   11. Psalmsång
   12. Möjlighet till solosång eller solomusik.
   13. Kistan bärs ut under orgelmusik. Närmast anhöriga går direkt efter kistan till graven, följda av övriga närvarande.
   14. Kistan sänks i graven.
   15. Farväl vid graven. Närmast anhöriga går, följda av övriga närvarande, fram och lägger ner sina handbuketter i graven. Eventuella tal hålls. 
   16. Slutbön. Möjlighet till psalmsång och klockringning efter lokala seder eller anhörigas önskemål.

Borgerlig begravning

Med borgerlig begravning menas en begravningsceremoni som inte är styrd av något regelverk. För de flesta innebär borgerlig begravning en icke-religiös begravningsceremoni, men eftersom det inte finns några regler kan ceremonin även innehålla religiösa inslag. Innehållet styrs av de efterlevandes och den avlidnes önskan.

Vem kan begravas borgerligt?
Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även den som tillhör Svenska kyrkan eller något annat samfund. Det vanligaste är dock att den avlidne i livstiden själv önskat en borgerlig begravning och dessutom visat det genom att inte tillhöra vare sig Svenska kyrkan eller något annat samfund.

Det förekommer också motsatt att den som lämnat Svenska Kyrkan ändå haft en kristen livsåskådning och därför önskat en kyrklig begravningsgudstjänst. I så fall är det oftast möjligt att tillgodose den avlidnes önskan. Dödsboet får då räkna med att betala en avgift till församlingen för präst, organist, vaktmästare och kyrkolokal.

Man får också vara beredd på att präster kan ha olika uppfattningar om lämpligheten med att någon som inte tillhör Svenska Kyrkan begravs i kyrkans ordning.

Om de efterlevande har olika uppfattningar om den dödas önskemål, kan det undantagsvis finnas möjlighet att hålla två olika begravningsceremonier, en kyrklig och en borgerlig.

Var kan man ha en borgerlig begravning?
En borgerlig begravningsceremoni kan äga rum i princip var som helst, inomhus eller utomhus. I hemmet, i trädgården, vid stranden, vid graven, i allmän samlingslokal, i klubblokal och så vidare. Det vanligaste och ofta enklaste är dock att utnyttja krematorie- eller begravningskapell som är öppna för alla former av begravningsceremonier. 

En borgerlig begravning kan undantagsvis ske också i en kyrka. Församlingen och prästen är i så fall de som bestämmer om kyrkorummet kan användas.

På många, framförallt mindre, orter kan det vara svårt att hitta en lämplig inomhuslokal. I så fall kan ett alternativ vara att begravningsceremoninarrangeras utomhus vid graven i samband med gravsättningen av kistan eller urnan.

Det finns inget som hindrar att en borgerlig begravningsceremoni sker efter det att kremationen ägt rum, det vill säga att ceremonin sker vid den dödas urna. I så fall kan ceremonin ske inomhus med gravsättning i direkt anslutning eller också sker hela ceremonin vid graven. 

Att ha en ceremoni endast vid urnan och inte vid kistan kan dock känslomässigt och sorgepsykologiskt bli annorlunda för de efterlevande, så det kan vara bra att tänka en gång extra innan man väljer det alternativet.

Vem leder en borgerlig begravning?
Den som leder en borgerlig begravningsceremoni kallas begravningsförrättare eller officiant. Det finns inga formella krav på en officiant utan det kan till exempel vara en familjemedlem, en släkting, eller en god vän. På många orter har kommunen utsett borgerliga begravningsförrättare som man kan anlita, oftast mot betalning. Även inom Fonus finns utbildade borgerliga officianter.

Officiantens uppgift är att se till att det i förväg uppgjorda programmet följs. Officianten kan exempelvis presentera programmet, hålla minnestal, läsa dikter, sjunga och spela musik. Ibland kanske programmet kräver fler medverkande som solist och musiker.  Förutom officianten behövs också en värd för arrangemanget. Värdens uppgift brukar bland annat vara att hälsa välkommen, bjuda in till minnesstunden och hålla i minnesstunden.

Minnestal på en borgerlig begravning
Minnestalen på en borgerlig begravning följer, precis som ceremonin i sin helhet, inget speciellt mönster. Tal kan hållas både av officianten, de närmaste och övriga gäster. Officianten är den som håller ”huvudtalet”. Det kan vara en levnadsbeskrivning, särskilt betydelsefulla händelser ur den avlidnas liv, tröstande ord till de efterlevande, tankar om livet efter döden, framtidshopp, dikter och så vidare.

Precis som allt annat i programmet bör också talen vara inplanerade under ceremonin eller på minnesstunden eller både-och. Det är en fördel om talen är föranmälda så att officianten kan presentera talaren.

Sång och musik och lyrik
På en borgerlig begravning finns inga begränsningar av vilken musik som kan spelas eller vilka sånger som kan sjungas. Om begravningen sker i ett begravningskapell finns möjlighet att få orgelmusik och orgelackompanjemang. Förutom att ordna sång och musik med hjälp av vänner eller genom begravningsbyrån finns alltid möjlighet att spela upp inspelade stycken på en musikanläggning. Fonus tillhandahåller förslag på lämplig sorgemusik och har tillgång till noter om man så önskar.

Ett annat inslag i programmet kan vara att officianten eller någon annan  läser en eller flera. Är man osäker på diktvalet har Fonus hjälp till med förslag. Begravningsbyrån brukar också ha lyriksamlingar som man kan låna hem.

Här kan du se exempel på hur borgerliga begravningar kan ordnas.

Fonus broschyr om borgerlig begravning hittar du här (755,4 kB).

Olika religioner och kulturer

I dag finns ett stort antal olika religioner och samfund representerade i det svenska samhället. På Fonus finns kunskap och erfarenhet av att ordna begravningar utifrån alla önskemål baserade på religion och livsåskådning.

Här kan du läsa mer om hur olika trossamfund och kulturer ser på död och begravning.