Måste prästen vara med på minnesstunden?

Det är anhöriga som avgör vilka som ska bjudas på minnesstunden. Vanligtvis bjuds alla som deltar vid begravningsceremonin men det förekommer att de som är inbjudna till minnesstunden utgörs av en mindre skara, kanske endast de närmaste. Prästens närvaro är inte obligatorisk. Så här skriver Sveriges biskopar i” Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar” från december 2006: ”Vid planeringen av minnesstunden är det den dödes eller de närmast anhörigas önskan som gäller. Prästen är gäst och bör ha planerat in sin närvaro.”

Läs gärna mer om minnesstundens utforming här.