Vem ansvarar för transport och förvaring av avlidna?

Transport och förvaring av en avliden kan ske under tre olika ansvarsområden. Sjukvårdens (i undantagsfall polisens), dödsboets och begravningshuvudmannens.

Sjukvårdens ansvar
Sjukvården ansvarar för att den avlidna förs till ett bårhus i avvaktan på att de efterlevande, genom begravningsbyrån, hämtar den döde i kista. Kostnaden för såväl bårtransport som förvaring kan sjukvården (kommun eller landsting eller privat vårdgivare) debitera dödsboet om det finns ett politiskt beslut om det. Avgift för bårtransport förekommer på många håll. Avgift för bårförvaring är ovanlig.

Dödsboets ansvar
Dödsboet ansvarar för kisttransporten från bårhus till ett så kallat bisättningsrum (förvaringslokal för kistor) i avvaktan på begravningsceremoni eller gravsättning. Denna transport bekostas av dödsboet. Ibland föredrar de efterlevande att den avlidna läggs i sin kista direkt på dödsfallsplatsen, exempelvis vårdhemmet, och förs till bisättningslokalen vid kyrkan/kapellet utan att någon bårhusförvaring sker. I så fall bekostar dödsboet även denna transport.

I de få fall dödsboet önskar att den avlidne förvaras en kortare tid i lämpligt utrymme exempelvis i bostaden, bekostar och ansvarar dödsboet för den förvaringen.

Begravningshuvudmannens ansvar
Begravningshuvudmannen (Svenska kyrkans församlingar eller kommunen i Stockholm och Tranås) ansvarar för alla transporter samt förvaringen av den avlidne i kista från det att kistan lämnats i bisättningslokalen fram till och med kremering och/eller gravsättning. Dessa transporter samt förvaringen i huvudmannens lokaler är redan betalda via den så kallade begravningsavgiften för alla som är folkbokförda i Sverige.

Om de efterlevande däremot bestämt att någon del av begravningen ska ske på annan ort än på folkbokföringsorten, ansvarar och bekostar dödsboet för transporterna mellan orterna.

Olika ansvar vid dödsfall
Avlider någon som är remitterad till sjukvård utanför hemlandstinget ansvarar hemlandstinget för transport av stoftet till bårhus i hemlandstinget. Detta ska ske utan kostnader för dödsboet. Avlider någon på sjukvårdsinrättning utanför hemlandstinget utan att vara remitterad dit eller remitterad enligt så kallad valfrihetsremiss, eller på annan plats utanför hemlandstinget, svarar anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen för att kroppen transporteras till bårhus eller möjligen direkt till begravningsplatsen.

Schema över transportansvaret (44,2 kB) (PDF). 

Text Bo Forslund