Vad händer med proteser och inplantat?

Proteser
När den döde görs iordning av sjukvården direkt efter dödsfallet ska enligt Vårdhandboken eventuella ögonproteser eller arm- och benproteser sättas på plats. Eventuella tandproteser ska sättas in i munnen om de fortfarande passar. Proteserna följer den avlidne i kistan och varken kremering eller gravsättning utgör något hinder för det.

Arm- och benproteser är speciellt gjorda för en viss person och kan inte återanvändas. Det förekommer att den avlidne har en gammal protes i bostaden. I så fall kan den kasseras av anhöriga eller möjligen av hemsjukvården. Hjälpmedelscentralerna eller tillverkare av proteser hjälper också till med kasseringen om proteserna lämnas tillbaka dit.

Implantat
För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att implantat som kan explodera har avlägsnats. Det gäller dosor som innehåller ett batteri med ett innehåll som förångas vid höga temperaturer med följd att en kraftig explosion uppstår när dosan inte längre kan stå emot det tryck som bildas. Exempel på sådana implantat är hjärtstimulatorer (pacemakers), defibrillatorer, insulin- och infusionspumpar samt nervstimulatorer.

Den läkare som utfärdar dödsbeviset måste alltså förvissa sig om den avlidne bar något explosivt implantat eller inte.

Tandguld
Ibland uppstår frågor om vad som händer med tandguldet vid ett dödsfall och framförallt vid kremering. Är det möjligt att ta tillvara tandguldet och kan de efterlevande få tillgodoräkna sig värdet? 

Läs mer om tandguld, proteser och implantat här!
(Bo Forslund, Fonus)