Sminkas och prepareras den avlidna?

På många håll i världen är det vanligt att den avlidna görs iordning genom att kroppen prepareras (balsameras) och sminkas. Den avlidna kläs i sina finaste kläder och läggs därefter i kistan. Resultatet blir att nedbrytningen av den döda kroppen förhindras. Den avlidna ser ut som i livet.

I Sverige prepareras vanligtvis inte de döda med undantag av en enklare balsamering som kan göras för att uppskjuta nedbrytningen av kroppen, något som kan bli aktuellt vid utlandstransport eller när kremering/gravsättning dröjer.

Balsamering regleras i Obduktionslagen: "24 § Kroppen efter en avliden får balsameras om det av sanitära skäl är nödvändigt för att kroppen skall kunna bevaras till dess kremering eller gravsättning sker eller om den skall tas i anspråk för anatomisk dissektion. Balsamering får också ske på begäran av den som enligt 5 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) ordnar med gravsättning."

Sminkning förekommer sparsamt i Sverige och då som regel efter anhörigas uttryckliga önskemål.

(Bo Forslund)