Vad innebär organdonation?

De organ som vi använder vid transplantation i Sverige idag är njurar, lever, hjärta, lungor och bukspottkörtel. I viss mån transplanterar vi även tunntarm och insulinproducerande celler från bukspottkörteln. Vävnader vi transplanterar idag är framförallt hornhinnor och hjärtklaffar, men i viss mån även hud.​

Transplantationer kräver tillgång till organ och vävnader från avlidna. Biologiskt material avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från en avliden människa om denne har medgett det eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden stämmer överens med den avlidnas inställning. I vissa fall får biologiskt material tas om inte den avlidna skriftligen har motsatt sig ett sådant ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnas inställning.

Är uppgifterna om den avlidnas inställning motstridiga eller finns det annars särskilda skäl mot ingreppet, får detta inte genomföras.

I vissa fall får ingrepp inte heller göras om någon som stått den avlidna nära motsätter sig det. Om det finns personer som stått den avlidna nära får ingrepp inte företas innan någon av dessa har underrättats om det tilltänkta ingreppet och om rätten att förbjuda det. Den underrättade skall ges skälig tid att ta ställning till ingreppet.

Källor:
SFS 1995:831 Lag om transplantation 
Socialstyrelsens webbplats Det här är Livsviktigt