Vad betyder hjärndöd?

I Sverige har vi sedan år 1988 ett dödsbegrepp som innebär att en människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort. I dagligt tal kallar vi det hjärndöd.

Lag om kriterier för bestämmande av människans död (1987:269):
§2 Det ankommer på läkare att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden har inträtt.

Detta skall ske, om andning och blodcirkulation upphört och stilleståndet varat så lång tid att det med säkerhet kan avgöras att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.

Upprätthålls andning och blodcirkulation på konstgjord väg, skall dödens inträde i stället fastställas, om en undersökning av hjärnan med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort.