Vad är skillnaden mellan att besöka en avliden, visning och likvaka?

Visning och personligt avsked
Att se den avlidna i dödsbädden är idag en självklarhet för de flesta. Det innebär att den efterlevande själv genom sinnen som syn och känsel får förvissa sig om att personen verkligen är död. Men att se den avlidna i kistan (visning) kan också vara ett viktigt steg på vägen i sorgearbetet. Man förvissar sig nu om att det är rätt person i rätt kista, att den avlidna är klädd och nerbäddad på det sätt man kommit överens om, att rätt minnessaker är nedlagda i kistan och att den avlidna ser ut att ha det bra i sin sista bädd.

Även för begravningsbyrån innebär visningen en trygghet. Byrån redovisar sitt åtagande för anhöriga och får deras acceptans på att allt är rätt uppfattat så här långt.

Det är viktigt att visningen är planerad och rätt förberedd. Att rummet är valt med omsorg; angenämt, varmt och ombonat. Att efterlevande är förberedda på de intryck som väntar. Att den avlidnas kondition är kommunicerad med de efterlevande. Om det finns barn bland de anhöriga kan det ibland vara bra om de vuxna i förväg bekantat sig med situationen för att kunna vara ett bättre stöd till barnen när alla gemensamt går in till den döde. Frågan om kistan skall lämnas öppen eller stängd när efterlevande lämnar visningen bör belysas innan. Liksom an­sikts­dukens vara eller inte vara. Och självklart frågan om de efterlevandes möjlighet att ostörda från begravnings­byråns repre­sen­tant få ta farväl av den avlidna.

När anhöriga kommer till visningen bör det kännas varmt och väl­komnande, lugnt och personligt, allt ska verka välplanerat och rummet ska vara rent och snyggt och tom trevligt. Det ska kännas att allt är tillåtet. Vilka övriga intryck och känslor som vi vill ge de anhöriga vid en visning kan vara värda att fundera över.

Små detaljer kan synas oviktiga, men är väl så viktiga för de flesta när man tänker efter. För minnesbilden av begravningen kan visningen med kistan och svep­ningen visa sig bli ett betydelsefullt moment som är väl värt att planera i lugn och ro. Det kan vara ett moment som efteråt till och med kan visa sig vara avgörande för helhetsintrycket och för kvalitén på hela begrav­ningen. A- B- eller C-begravning.

Historia
Att se den döde iordningställd i kistan var en självklarhet för de närmaste så sent som fram till mitten av 1900-talet. Ännu tidigare var det lika självklart att även alla grannar och vänner besökte sorgehuset för att ”se liket”, det var en hederssak. Man gjorde i ordning den döde så fint man kunde och sände bud till grannarna att de nu var välkomna. De som kom till visningen blev oftast bjudna på något, en skiva vetebröd eller ölet som bryggts till begravningsgillet. Ibland stod trakteringen framdukad bredvid den döde. (fritt ut Louise Hagberg, När döden gästar)

Svenska kyrkans ritual
Även Svenska kyrkan anser visning vara en viktig del i begravningen och i Svenska kyrkans handbok och i Psalmbokens bönbok finns anvisningar om hur andakt i samband med visning kan gå till. Det är alltså fullt möjligt att en präst deltar i visningen om anhöriga så önskar.

Andra kulturer och religioner
Utanför de nordiska länderna är visning vanligt förekommande. På den amerikanska kontinenten exempelvis påminner visningen (viewing) om forna tiders i Sverige; inte bara de närmaste deltar och de som samlats bjuds på något under former som ibland kan liknas vid mingelfester.

Likvaka
Att vaka över den döde har varit vanligt i Sverige långt in på 1800-talet. Likvakans syfte var då i huvudsak att hålla det onda eller satan borta från den döde. ”Under medeltiden var det vanligt att prästen skulle vaka åtminstone en natt hos liket” skriver Louise Hagberg i När döden gästar. Likvakan eller vaktstugan som det också kallades kunde ske med släkt och grannar närvarande och under festlika former med betydande kvantiteter mat och brännvin och till och med lekar. Så småningom ansågs sådana likvakor stötande och år 1644 förbjöds ”allt vakande vid liken som skedde med konfekt och dryckenskap”. Någon större effekt fick inte lagstiftningen till en början och först under 1800-talet blev likvakorna stillsamma och respektfulla och mer ägnade att hedra och hålla den döde sällskap.

Att följa den avlidna och vaka över honom eller henne fram till begravningen är en hedersbetygelse för många men kan även bli ett led i den egna sorgeprocessen. Vakan och närvaron med den döde kan också spegla en uppfattning om att själen behöver tid att lämna kroppen.

Inom judendomen förekommer likvaka enligt föreskrifterna om Kibud Hamet, vördnad för den avlidne; det är inte tillåtet att äta i det rum där den avlidna vilar eller att där samtala om vardagliga ting som inte rör den bortgångne. Om möjligt bör den döde inte lämnas ensam, inte ens på sabbaten. Under vakan brukar minst två av de närvarande läsa högt ur Psaltaren. (Källa: Begravningssällskapet Chevra Kadisha)”

På Vidarkliniken i Järna, ett sjukhus vars verksamhet bedrivs inom ramen för en kombination av skolmedicin och antroposofisk läkarkonst, får den döde vila tre dagar i en vacker krypta. Under dessa dagar brinner alltid ljus och anhöriga ges möjlighet att vara tillsammans med den döde under den tid de själva önskar. Liknande arrangemang förekommer på olika håll i världen, bland annat i Sydeuropa; begravnings­byråerna tillhanda­håller enskilda visningsrum som kan besökas dygnet runt fram till begravningen.

Skillnaden mellan visning och att besöka dödsbädden
När någon dör är det angeläget att de närmaste får en möjlighet att själva förvissa sig om dödsfallet. Att se den avlidna direkt efter dödsfallet till exempel på sjukhuset, på vårdhemmet eller i bostaden är därför viktigt för de flesta. Att med egna sinnen förnimma döden är ofta det bästa sättet att förstå att någon är död.

Att se den döde direkt efter dödsfallet ska däremot inte förväxlas med ett personligt avsked; att se den avlidna i den sista bädden, i sin kista. Det förra handlar om att förvissa sig om och förstå att dödsfallet verkligen har skett. Det senare handlar om en annan slags förvissning, en kontroll av att den avlidna nu kommit till ro i sin sista vila och att allt stämmer med det man kommit överens med begravningsbyrån om. Är det rätt kista? Är det rätt person i kistan? Har den avlidna bäddats ner och har den klädsel som man förväntat sig? Har den avlidna fått med sig de minnessaker man tänkt sig? Att ta farväl av den avlidna när han eller hon lagts till ro i sin kista är ett värdefullt led i bearbetningen av sorgen men också ett led i att förbereda sig inför begravningsceremonin och gravsättningen. På begravningsdagen är man bättre förberedd eftersom man redan sett kistan och vet hur den avlidna har tagits om hand. Att se kistan blir en slags repetition som skänker anhöriga trygghet inför ceremonin. Har man inte haft möjlighet att se den avlidna direkt efter dödsfallet är ett personligt avsked naturligtvis än viktigare.

I genomsnitt sker förväxlingar av avlidna en till två gånger per år i Sverige. Ännu fler gånger föreligger misstankar eller tveksamheter i efterhand om att en förväxling skett. Om alla tog farväl av den döde i kistan skulle inga förväxlingar eller misstankar förekomma.

Välja lokal
En visning eller personligt avsked kan ske i princip i vilken lokal som helst, även i bostaden om anhöriga så önskar.

Visningslokaler ska enligt lag tillhandahållas av huvudmannen för begravningsverksamheten. Kostnaden ingår i begravningsavgiften. Sådana lokaler ligger normalt i anslutning till bisättningslokal (för­varings­lokal för kistor) eller ceremonilokal.

Ett alternativ kan vara begravningskapellet eller kyrkolokalen, framförallt om många personer ska delta i visningen.

Ofta finns visningsrum även i anslutning till sjukvårdshuvudmannens bårhus eller svepningslokaler. Visningsrum kan också finnas på vård­hem och andra institutioner där dödsfall tillhör vardagen.

Att förbereda anhöriga
Det personliga avskedet bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Det har att göra med att en avliden förändras något med tiden. Ett personligt avsked bör ske i lugn och ro och vid ett särskilt tillfälle, eller vid flera tillfällen. Att se den avlidna i samband med begravningsceremonin är därför inte att rekommendera men kan ibland bli nödvändigt om inga andra alternativ står till buds.

Att se den avlidna i kistan ska vara en positiv upplevelse. En viktig detalj är då att anhöriga förbereds på vad som väntar. Lokalens storlek och utformning, belysning, utsmyckning et cetera kan vara faktorer av betydelse att informera om. Liksom att ge information om de eventuella förändringar som kan ha skett när det gäller den avlidnes kondition och hur det ser i kistan. Att kistan är öppen när vi kommer in i rummet och att vi stänger den tillsammans efteråt (om vi kommit överens om det).

Inför det personliga avskedet informeras anhöriga om möjligheten att lägga med något till den avlidne i kistan. Det kan vara en blomma, en vigselring, ett brev med en hälsning, en teckning från barnen, ett fotografi eller något annat. Det är också möjligt att ta med kameran och ta ett fotografi av den avlidna som sedan kan visas den som önskat men inte kunnat vara med vid det personliga avskedet.

Begravningsbyråns förberedelser
Att ha god tid på sig är nödvändigt. Byrån bör därför vara på plats i god tid innan och förbereda rummet, kontrollera kistan samt den dödes identitet, se till den avlidna (kamning, rakning, sminkning, klädsel och bädd) och rätta till sådant som är nödvändigt. Om anhöriga kommer för att se den döde är det naturligt att kistan är öppen och ansiktsduken borttagen. Med tanke på att anhöriga kan förväntas ta god tid på sig tillsammans med den döde bör tid ha reserverats för det, liksom tid för att förbereda de anhöriga.

Om visningsrummet är opersonligt kan det behövas kompletteras med ljus och kanske blommor eller något annat som ger ett mjukare intryck. Att ha repeterat något att läsa och ha en versbok till hands kan vara bra om anhöriga vill att någon läser något.

Om kroppen förändrats
En visning bör ske så snart som möjligt efter dödsfallet. Dels för att inte skjuta upp något som ibland kan upplevas som obehagligt men också för att den avlidne förändras med tiden.

Nedbrytningen av kroppen börjar direkt vid dödens inträde och kan dessutom påskyndas av faktorer som den omgivande temperaturen och den dödes kondition strax innan dödsfallet, exempelvis feber i kroppen, tumörer, liggsår och andra infektioner med mera.

Om anhöriga gärna vill se den avlidna men tvekar inför visningen kan ett alternativ vara att ta en bild av den döde i sin kista. Det är ibland lättare att se en bild som ger större distans än verkligheten.

En bild kan också visas som en förberedelse innan anhöriga går in till kistan. Om tveksamhet råder från anhörigas sida om den dödes identitet kan ytterligare ett alternativ vara att överväga om visningen kan ske i närvaro av någon annan närstående som inte är närmast anhörig.

Om den avlidnas kondition är sådan att man valt att inte se (exempelvis vid svåra brännskador) kan en form av visning ske genom att ta på den döde genom täcket.

Oavsett den dödes kondition är det de anhöriga som måste avgöra om de ska se eller inte. Att avråda någon från att se är inte att rekommendera.

Observera att ett personligt avsked även kan ske med stängd kista.

När barnen är med
Om barn ska se den avlidna är det särskilt viktigt med förberedelserna. Barn bör få berättat för sig i lugn och ro om vad som väntar; hur det ser ut i rummet, att kistan är öppen, att den avlidna ser ut att ha det bra, hur bädden och klädseln ser ut, att man själv bestämmer hur länge man vill vara kvar och så vidare.

Ofta kan det vara en fördel om den vuxne först har haft möjlighet att själv ta farväl av den döde utan att barnet är med. Då är det lättare att vara både sörjande och ett stöd till barnet när man sedan går in tillsammans. Att ha en ”barnvakt” i reserv kan vara bra om barnet plötsligt inte vill gå in till den döde tillsammans med föräldrarna.

Så här skriver Svenska kyrkans biskopar om barnens närvaro i ett brev om begravning år 2006:

”När någon i barnets närhet dör uppkommer frågan om barn kan vara med vid visning, enskilt avsked, begravningsgudstjänst och gravsättning. Barnets ålder har naturligtvis betydelse för hur frågan skall bemötas och vad som är viktigt att berätta och visa.

Det är angeläget att vara lyhörd för barns tankar och känslor, att ta deras frågor, oro och nyfikenhet på allvar och alltid komma ihåg att det är vårdnadshavarna som tillsammans med barnet avgör om barnet skall vara med vid ett särskilt tillfälle. Generellt kan man i alla fall säga att det alltid är bättre att barnen är med, än att de blir lämnade utanför det som föräldrarna upplever. Många gånger kan det vara föräldrarna som upplever att det är arbetsamt att barnen är med. Kanske vill man inte visa sin sorg eller sårbarhet inför barnen. Ofta finns det någon släkting eller vän, som kan ansvara för barnen så att föräldrarna får sörja samtidigt som barnen finns i en trygg närhet. Om barnen inte får vara med vid visning och enskilt avsked eller vid begravningsgudstjänsten, gör de sig i regel bilder som kan vara mer skrämmande än vad de faktiskt får se och uppleva om de är med.

Själavårdserfarenhet visar att det som är främmande är mer skrämmande än det man varit med om.

Det är minst lika viktigt för barn som för vuxna att få se och kanske röra vid den döde som en hjälp att förstå att den döde verkligen är död. Det handlar om att skapa tillit och att någon vuxen berättar för barnet hur det kommer att se ut i rummet, att locket på kistan är öppet och något om hur den döde ser ut, så att barnet inte känner sig överrumplat.

Egentligen är det bara vuxnas egen rädsla och bristande kreativitet som sätter gränser för hur barnen kan få hjälp att bli trygga i dessa situa­tioner. Svårast har oftast tonåringar, som riskerar att hamna i ett mellanläge då de inte längre är barn, men inte heller riktigt vuxna.”

Begravningsbyråns representant vid visning/personligt avsked
Att vara representant för begravningsbyrån och hjälpa de anhöriga med ett personligt avsked ställer stora krav på respekt och omtanke. Ledstjärnan hittar vi i lagtexten: ”Den avlidne skall tas om hand med respekt. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke.” (Utdrag ur hälso- och sjukvårdslagen)

Att vara ute i tid för att kunna förbereda stunden för de anhöriga är A och O. Liksom att ha reserverat god tid så att anhöriga inte behöver känna sig jäktade utan kan ta sitt avsked i lugn och ro.

Innan avskedet är det mycket som ska kontrolleras. Bland annat:
- Att den döde är i ordning liksom bädd och eventuella minnessaker
- Kistans placering i lokalen 
- Stolarnas placering
- Blommor, ljus och andra dekorationer som tagits med
- Belysningen och eventuell musik
- Vara förberedd på psalmsång eller diktläsning
- Repetera informationen som ska ges till anhöriga om hur det ser ut och 
   vad som skall hända.
- Kontakt med präst om sådan ska medverka……………..

I de flesta fall vill anhöriga vara ensamma med den döde och för att inte försätta dem i besvärande valsituationer bör representanten ta initiativ till att lämna dem ifred. De som önskar representantens stöd kommer ändå att fråga om det. ”Nu lämnar jag er för att i lugn och ro ta avsked av mamma. Jag finns här utanför om ni behöver mig.”

Vem har behörighet att se den avlidne
Det förekommer att efterlevande inte överens om vem eller vilka som ska få möjlighet att se eller ta ett personligt avsked av den avlidna. Så länge den avlidna ligger kvar på vårdhemmet, sjukhuset, bårhuset osv, är det sjukvårdshuvudmannen som ansvarar för den avlidna. Att då se den döda är inte visning i ordets rätta betydelse utan snarare ett besök hos den döda. Utgångspunkten är att ingen har mer rätt än någon annan att besöka den döda. De regler som gäller för besök i livstiden torde också gälla när patienten avlidit. I normalfallet är det då fritt för vem som helst att besöka den avlidne. I de fall den avlidna i livstiden (själv eller genom ombud) infört restriktioner för besök (”jag vill att endast min hustru och mina barn ska få komma på besök”) gäller dessa restriktioner även efter dödsfallet.

När den avlidna har hämtats ut för kistläggning och begravning mm är det den som ordnar begravningen (en företrädare för dödsboet) som avgör vilka som ska få delta i visningen/det personliga avskedet. Kistan tillhör den döda/dödsboet och kan öppnas endast med dödsboets med­givande.

Är dödsbodelägare sinsemellan oense måste dessa bli eniga. För att uppnå enighet kan en opartisk medlare, exempelvis begravningsbyrån eller officianten, komma till nytta.

Text:Bo Forslund. Baserat på kompendiet "Ett personligt avsked" ett läromedel för begravningsentreprenörer.