Vad är dödsattest?

Dödsbevis och dödsorsaksintyg kallades förr "dödsattest", ett uttryck som idag inte bör användas för att undvika begreppsförvirring.

Begreppet dödsbevis kan allmänt tolkas som något slags bevis på att någon är död. Ett så kallat Registerutdrag, avliden ur Skatteverkets folkbokföringsdatabas visar personuppgifter (namn, personnummer, dödsdatum) för avliden person och styrker därmed att en person är död. När någon avlidit utomlands kan dödsbeviset vara ett intyg från någon av landets myndigheter.

I professionell mening menar vi med Dödsbevis ett intyg som läkare utfärdat på ett av Socialstyrelsen fastställt formulär. Formuläret hittar du här

Enligt Begravningsförordningen ska den läkare som har konstaterat dödsfallet också ansvara för att dödsbeviset utfärdas. Beviset skall lämnas senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades. Det är Skatteverket (folkbokföringen) som registrerar dödsfallet med ledning av Dödsbeviset.

Dödsorsaksintyg är ett precis som ordet antyder ett intyg om dödsorsaken och regleras i lag och förordning. Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsen, där uppgifterna är grunden för dödsorsaksregistret, som används för forskning och statistik.

Begravningsförordningen (1990:1147):
Intyg om dödsorsaken m.m.
16 § Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att intyget om dödsorsaken utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Den läkare som skall utfärda intyget skall, om det behövs, ta initiativ till en klinisk obduktion.

Intyget skall sändas till Socialstyrelsen inom tre veckor från det att dödsbeviset utfärdades. Denna tidsgräns får överskridas endast om det finns särskilda skäl. Socialstyrelsen skall i sådant fall skriftligen underrättas om förseningen och om skälen för denna.

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att intyget utfärdas och sänds in.

Även Dödsorsaksintyget skrivs på ett av Socialstyrelsen fastställt formulär. Formuläret hittar du här

Anhöriga har rätt att få veta dödsorsaken och om de begär det också få dödsorsaken skriftligt. Det betyder inte att anhöriga har rätt att få ta del av själva Dödsorsaksintyget.

De efterlevande bör få besked om dödsorsaken om de önskar det. När ett sådant besked inte kan lämnas vid underrättelsen om dödsfallet, bör de informeras om vem som kan upplysa om dödsorsaken och också om när denne lämpligen kan kontaktas. I förhållande till dem som stod den avlidne särskilt nära omfattas dödsorsaken endast undantagsvis av sekretess eller tystnadsplikt. Utöver muntlig information om dödsorsaken bör de efterlevande, om de begär det, också få en skriftlig information om denna. (Utdrag ur SOSFS 1996:29) (104,8 kB).

Källor:
SFS 1990:1147 Begravningsförordning

SOSFS 1996:29 Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall (104,8 kB)