Hur går en obduktion till?

Med obduktion avses att kroppen efter en avliden öppnas och undersöks invändigt. Obduktionen kan vara klinisk eller rättsmedicinsk. En rättsmedicinsk obduktion skall också innefatta en yttre undersökning av kroppen.

Obduktion kan krävas för att kunna fastställa dödsorsaken och utfärda ett dödsorsaksintyg. Det krävs däremot aldrig någon obduktion för att ett dödsbevis skall kunna utfärdas.

En klinisk obduktion får utföras om obduktionen behövs för att
1. fastställa dödsorsaken,
2. vinna viktig kunskap om sjukdom som den avlidna haft eller om verkan av behandling som den avlidna gått igenom, eller
3. undersöka förekomsten av skador eller sjukliga förändringar i den avlidnas kropp.

Vid en obduktion får organ och annat material tas ut ur kroppen för undersökning, om det behövs för att syftet med obduktionen skall kunna tillgodoses. Biologiskt material skall läggas tillbaka i kroppen när obduktionen har slutförts, om inte syftet med obduktionen kräver att materialet tas till vara för undersökning under en längre tid.

En klinisk obduktion får utföras om den avlidna lämnat sitt medgivande eller det finns anledning att anta att obduktion skulle stå i överensstämmelse med den avlidnas inställning. Obduktion får också utföras om det är av särskild betydelse att dödsorsaken fastställs. Annars får obduktion utföras om inte de närstående motsätter sig det.

Beslut i fråga om klinisk obduktion fattas av läkare. Endast läkare får utföra en sådan obduktion.

Källor:
Lag om obduktion m.m. SFS 1995:832

Socialstyrelsens allmänna råd om obduktion, SOSFS 1996:28