Hur förvaras kroppen efter en avliden?

Ansvaret för att den döde förvaras på lämpligt sätt fram till kremering/gravsättning åvilar tre parter:
1. Sjukvården (bårhus)
2. Dödsboet/den som ordnar begravningen
3. Begravningshuvudmannen (lokal för förvaring av kistor)

Sjukvården ansvarar även för transport av den avlidna från dödsfallsplatsen till bårhuset. I sjukvårdens ansvar inryms även transport mellan olika bårhus exempelvis beroende på obduktion.

Sjukvården har, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, rätt att genom avgifter ta betalt för såväl förvaring som transporter av den avlidna. Undantag är återtransport från plats utanför hemlandstinget dit den avlidna remitterades innan dödsfallet. Undantag är också transporter på grund av obduktion eller avlägsnande av implantat. Dessa transporter ska bekostas med skattemedel.

Dödsboet ansvarar för och bekostar transporten av den döde mellan bårhuset och lokalen för förvaring av kistor. I undantagsfall förekommer att efterlevande önskar att den döde ska förvaras hemma. I så fall ansvarar dödsboet för den förvaringen.

Begravningshuvudmannen ansvarar för förvaring och transporter från det att den döde förts till huvudmannen fram till och med gravsättningen. Dessa tjänster ingår i den så kallade begravningsavgiften.

Schematisk bild över transportansvaret gällande avlidna (44,2 kB).

Bårhämtning
Om den döda läggs i sin kista direkt på dödsfallsplatsen blir bårhämtning eller bårtransport aldrig aktuell. Kistan förs då direkt till begravningshuvudmannens förvaringslokal för kistor där den står fram till begravningsceremonin respektive kremering/gravsättning. Så kan ske exempelvis när dödsfallet sker på ett äldreboende eller i bostaden och läkaren har utfärdat dödsbeviset samt då anhöriga redan vet vilken kista de önskar och vilken kyrka/kapell som ceremonin ska ske i.

Vanligast är dock att den avlidna ska föras till ett bårhus. Då krävs en bårtransport, antingen inom huset, om det finns ett bårhus på plats, eller till ett bårhus på annan plats.

Det är sjukvården som ansvarar för att den avlidna läggs i ett lämpligt bårhus. Vanligtvis anlitas då en begravningsbyrå som på sjukvårdens (kommunens, landstingets, privat vårdgivares, ibland polisens) uppdrag hämtar den avlidna för den transport som krävs.

Det förekommer att den döda måste transporteras till ytterligare ett bårhus beroende på platsbrist, behov av obduktion eller borttagande av implantat och liknande.

Bårhus
Bårhus är en lokal för förvaring av avlidna fram till dess att begravningsbyrån på dödsboets uppdrag hämtar den avlidna med kista. I bårhuset finns även utrymme för iordningsställande, kistläggning och svepning av den avlidne. Ofta finns i anslutning till bårhuset även en lokal för visning/avsked där de efterlevande kan ta ett farväl av den avlidna iordninggjord i kistan, så kallad visning. Att låta anhöriga se den avlidna på bår bör i möjligaste mån undvikas.

Kroppens förändring
Förändringen av en död kropp kan börja ganska snart efter dödsfallet. Första tecknet är en speciell lukt och missfärgning över buken. Orsaken är främst bakterier som tillsammans med enzymer bryter ner kroppens protein och bildar svavelväten som är mycket illaluktande. Ibland kan förändringen av organ/vävnader ha startat redan innan dödsfallet. Den kan uppstå i stora sår och i en svårt infekterad buk med vätskeansamling. 

Oftast märks ingen förändring under de första timmarna eller första dygnet som den avlidne finns kvar i ett rumstempererat rum efter dödsfallet. För att förändringsprocessen ska starta krävs syre, fukt och värme. En kropp som inte har några sår, vätska i buken eller liknande börjar inte att förändras lika snabbt som till exempel den som hittats död utomhus i fuktig miljö.

Efter döden sjunker blodet till kroppens lägst belägna delar och ger upphov till likfläckar. 

Likstelhet inträder ofta efter cirka två timmar efter dödsfallet. Om den avlidna haft hög feber vid dödsfallet tar det längre tid. Musklerna drar ihop sig och blir hårda. Exempelvis böjs fingrarna eftersom musklerna på undersidan är kraftigare än på ovansidan. Stelheten är som mest uttalad efter cirka 10 timmar och avtar därefter successivt för att efter två till tre dygn helt upphöra.

Hur länge en död person kan ligga kvar i sin bädd beror på den omgivande temperaturen och den dödes kondition. Upp till två dygn i ett svalt rum höst och vinter (värmen avstängd och ett fönster öppet) är normalt inga problem. Upp till ett dygn om det rör sig om sommartid en inte allt för varm dag är heller inga problem normalt. Den döde bör inte bäddas ner, ett svalt lakan är tillräckligt och ger dessutom skydd mot insekter. Nedbrytningen av kroppen kan påskyndas av den dödes kondition strax innan dödsfallet, exempelvis feber i kroppen, tumörer, liggsår och andra infektioner med mera.

Balsamering/nedfrysning
Balsamering och nedfrysning är två olika åtgärder för att uppskjuta eller helt förhindra den döda kroppens förruttnelse.

Balsamering
På många håll i världen, främst i de anglosaxiska länderna och i sydamerika, är det inte ovanligt att den avlidne balsameras för att kroppen ska bevaras lång tid. En sådan balsamering innebär ett omfattande ingrepp där hela kroppen med blodkärl, organ, hud och mjukdelar prepareras med konsererande ämnen. Den döde läggs sedan i en beständig kista (ofta av metall) som gravsätts i en gravkammare (luftrum) där såväl kista som kropp bevaras relativt intakt.

I Sverige balsameras avlidna i huvudsak av sanitära skäl, dvs för att förhindra nedbrytning/förruttnelse innan begravningen. Vid balsameringen används vanligtvis konserverande vätskor som är färgade vilket också innebär att den dödes utseende ser mer levande ut.

Om den avlidne begravs kort tid efter dödsfallet och kroppen har förvarats i kylt utrymme finns inget behov av att vidta några särskilda åtgärder för att förhindra att kroppen bryts ned innan begravningsceremonin.

Balsamering regleras i Obduktionslagen: "24 § Kroppen efter en avliden får balsameras om det av sanitära skäl är nödvändigt för att kroppen skall kunna bevaras till dess kremering eller gravsättning sker eller om den skall tas i anspråk för anatomisk dissektion. Balsamering får också ske på begäran av den som enligt 5 kap. 1 § begravningslagen (1990:1144) ordnar med gravsättning."

I Socialstyrelsens författning SOSFS 1996:29 avsnitt 11 regleras att anteckning om balsamering ska göras i patientjournalen samt att den dödes vilja ska respekteras såvida inte balsamering sker av sanitära skäl.

Nedfrysning
Nedfrysning förekommer sparsamt i Sverige. Antalet frysfack för avlidna på bår eller i kista är också mycket begränsat. Nedfrysning sker för att nedbrytningen av kroppen ska avstanna och inte förorsaka olägenheter i samband med begravningen.

På sina håll i världen, främst USA, förekommer att avlidna fryses ned i mycket låga temperaturer (cirka -190 grader Celsius) för att kunna återuppväckas i en framtid då läkarvetenskapen kommit längre. Metoden kallas kryonik och ett företag som erbjuder tjänsten är Alcor i Scottsdale, Arizona, USA.

Smitta
Alla människor bär på olika mikroorganismer som bakterier, virus och svampar. En del behövs för att vi ska fungera, andra gör oss sjuka. En del av mikroorganismerna vi bär på kan göra andra sjuka utan att vi själva far illa av dem. Därför behöver den som arbetar nära andra människor vara noga med hygienen. (Arbetsmiljöverket)

På Arbetsmiljöverkets hemsida finns anvisningar om smittrisker vid arbete med människor. Ett avsnitt behandlar smitta vid Omhändertagande av avlidna.

(Bo Forslund, Fonus)