Bouppteckning & avveckling av dödsbo

När någon har avlidit uppstår ett dödsbo. Släktingarna ansvarar för att egendomen värderas och tas omhand, att skulder betalas, att en deklaration och en bouppteckning upprättas samt att arvskifte förrättas. Det innebär ofta mycket arbete; det är många frågor som ska besvaras och viktiga beslut som ska fattas. Dödsboet avvecklas i tre steg:

Bouppteckning
Bouppteckningen ska upprättas senast tre månader efter dödsfallet. Där noteras dödsbodelägarna, vilka tillgångar och skulder den avlidne hade, eventuellt testamente och äktenskapsförord, försäkringar, arvsförskott, gåvor, skuldebrev, arvsavståenden, jämkning av bodelning och liknande.

Boutredning
Boutredningen innefattar alla beslut som tas rörande avvecklingen av dödsboets tillgångar och skulder. För att vara säkra på att dessa inte innebär oförutsedda avgifter eller skatter tar många hjälp av en kunnig jurist.

Arvskifte
Med utgångspunkt från bouppteckningen och boutredningen kommer dödsbodelägarna överens om hur tillgångarna ska fördelas. Dessa delas sedan upp genom ett arvskifte.

Arvskiftet godkänns slutligen av samtliga dödsbodelägare. Så länge någon inte lämnat sitt skriftliga godkännande kan boet inte delas. I sista hand kan tingsrätten tillsätta en skiftesman som beslutar om hur boet ska delas.

Med ett testamente kan du själv bestämma hur arvet efter dig ska fördelas. Vi hjälper dig gärna och ger dig även möjlighet att förvara testamentet tryggt och säkert.