När någon dör - en översikt

Tidsaxel

 När någon dör - en tidsaxel

(Klicka på bilden för förstoring)

En översikt

När någon dör, vad händer då?
Det är få tillfällen som förändrar tillvaron så radikalt som då en nära anhörig dör. Vi upplever ofta såväl sorg och saknad som oro inför framtiden. För att lösa de praktiska frågorna kring begravningen kan det vara bra att tala med övriga anhöriga. Har den avlidne givit utryckt för sina önskemål bör dessa följas så långt det är möjligt. Sker dödsfallet utanför vårdinrättning kontaktas läkare inom sjukhus, hemsjukvård eller primärvård. Är du osäker ringer du larmnumret 112 eller Sjukvårdsupplysningen och ber om råd. Läkare måste tillkallas för att konstatera dödsfallet samt utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken. Om dödsorsaken inte kan fastställas kan en obduktion bli aktuell. Sjukvården kan också ge dig information om transport till bårhus.

Begravningen ska ske inom en månad 
Det är inte akut att besöka begravningsbyrån men det är bra ta en kontakt ganska snart eftersom begravningen - kremering/gravsättning, enligt Begravningslagen ska ske inom en månad efter dödsfallet. Ring gärna för att komma överens om tid och plats för ett möte. Du är alltid välkommen till kontoret men om det känns tryggare finns också möjlighet att träffas i ditt hem.

Meddelande till omgivningen
Släktingar och vänner informeras som regel personligen av anhöriga om dödsfallet. För att nå fler kan du sätta in en dödsannons eller sända ett personligt brev med information om när och var begravningen ska ske, inbjudan till minnesstund med mera. Det finns också möjlighet att införa dödsannonsen på nätet. Då når du personer som inte läser den eller de tidningar du valt.

Visning/personligt avsked
Många drar sig för att se en död människa. Det kan bero på rädslan för hur den döde ser ut. Men att se och röra vid den döde kan vara en positiv upplevelse och en viktig del i sorgearbetet. Döden blir påtaglig och avskedet kan skapa en känsla av stillhet och ro. Det finns som regel flera möjligheter att ta farväl av den döde före begravningen, till exempel genom att närvara vid kistläggning och svepning.

Svepningen görs i traditionell svepdräkt eller i den avlidnes egna kläder. Du kan också lägga ner något personligt av speciell betydelse i kistan. När kistan transporteras från sjukhus till kapell eller kyrka är anhöriga välkomna att medverka som bärare.

Begravningsceremonin
Begravningsbyrån ska värna om den avlidnes och anhörigas önskemål samt ha kunskap om olika religioner och lokala traditioner. Begravning enligt Svenska kyrkans ordning förutsätter som regel medlemskap och följer en av kyrkan fastställd ritual. På samma sätt har andra trossamfund sina speciella ritualer som ska respekteras. En borgerlig begravning har inte någon sådan ritual utan kan formas helt utifrån personliga önskemål. Oavsett var du bor och vilken ceremoni du väljer är det möjligt att välja mellan jordbegravning och kremering. Det kan finnas praktiska skäl för valet men enligt Begravningslagen är det den avlidnes vilja som ska följas.

Begravningsavgiften
Oavsett trosuppfattning och medlemskap omfattas alla som är folkbokförda/skrivna i Sverige av en obligatorisk begravningsavgift som betalas via skattsedeln. Denna avgift berättigar till:
• Kostnadsfri gravplats under 25 år
• Kostnadsfri kremering och gravsättning
• Vissa transporter, kostnadsfritt
• Kostnadsfri lokal för förvaring och visning av den avlidne
• Neutral lokal för begravningsceremonin

Alla församlingar ska ha ett ”begravningsombud” med uppgift att ta tillvara deras intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Gravsättning
Gravsättning vid jordbegravning sker som regel direkt i anslutning till begravningsakten. Gravsättning av urna sker någon vecka efter begravningen och tid för gravsättning beslutas i samråd med begravningsbyrån. Gravsättningen kan formas till en kort ceremoni med bön, dikt och sång.

Gravplats och gravsten 
Vid val av ny gravplats är det viktigt att informera sig om vilken slags gravsten som är rekommenderad för just den gravplatsen. Finns en äldre familjegrav kan denna användas. Såväl en ny som en gammal gravplats kan prydas med gravsten utifrån de regler som gäller. Vid gravsättning i minneslund är det inte möjligt att placera något minnesmärke.

Efter begravningen 
Efter begravningen uppstår ofta en känsla av ensamhet och tomhet. Av missriktad hänsyn kan vänner och bekanta undvika att ta kontakt och att ”störa”. Det är viktigt att själv ge sig tid att sörja men likväl måste man våga och orka ta kontakt med sina vänner. Sorgen är inget vi människor kommer över utan något vi måste gå igenom.

Försäkringsbevakning 
I samband med ett dödsfall hjälper Fonus till med en försäkringsutredning efter den döde. De flesta har såväl privata som grupp- och arbetsgivareförsäkringar med ersättning som den avlidnes arvingar eller förmånstagare är berättigade till. Däremot måste ersättningen begäras ut. Varje år tas stora summor fram från försäkringar som de närstående själva inte kände till.

Vad kostar begravningen?
Du har alltid rätt att få ett förslag på vad begravningen beräknas kosta. Eftersom begravningens omfattning påverkar kostnaden är det möjligt att bedöma hur en förändring av beställningen påverkar totalkostnaden. Om den avlidne saknar egna medel kan kommunen bekosta en begravning av skälig omfattning. I sådana fall kontaktas socialtjänsten i den kommun som den döde tillhörde.

Saknas tillgångar för att betala dödsboets skulder har i normalfallet begravnings- och bouppteckningskostnader förtur. Är det tveksamt om den avlidnes tillgångar är tillräckliga för betalning av samtliga skulder bör man avvakta med betalningen av andra räkningar innan begravningskostnaderna är betalda.

Bouppteckningen
När en person avlider måste som regel en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. Om den avlidne endast efterlämnar tillgångar som täcker begravningskostnaderna, kan man i stället för bouppteckning göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ska göras till kommunen inom två månader från dödsfallet.

Slutord
En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta av oss människor. Det är ett tillfälle som kräver såväl omsorg som eftertanke. För att undvika tveksamhet och svåra ställningstaganden bör var och en i omtanke om sina närmaste ge uttryck för sina önskemål kring den egna begravningen, till exempel genom att fylla i dokumentet Vita Arkivet.

Text: Bo Forslund