Direkt efter dödsfallet

Det här avsnittet beskriver vad som händer direkt efter ett dödsfall, oavsett om det sker på sjukhus eller i en bostad. Längre ner i texten finns också ett avsnitt om sorg.

Vid ett dödsfall är det sjukvården som initialt har ansvaret för att ta hand om den avlidna. När sjukvården har utfört sina uppgifter är det de efterlevande som i första hand ansvarar för att planera begravningen och se till att den avlidna transporteras till begravningsplatsen. Detta sker oftast i samarbete med en begravningsbyrå. Mer om hur detta går till kan du läsa i avsnittet Ordna begravning.

Första dygnet efter dödsfallet

Tiden direkt efter att någon som stått dig nära har avlidit är omtumlande och kanske chockartad. I den situationen är det inte alltid enkelt att tänka rationellt och få ett grepp om allt det praktiska som ska hanteras. Det kan vara bra att försöka acceptera att du kanske inte fungerar precis som vanligt i den här situationen. Det som måste göras brukar ändå bli gjort, även om det kan ta tid och är svårt.

Inledningsvis kommer du få hjälp av sjukvården, läs mer om det längre ner i texten. Om ni är flera anhöriga kan det vara bra att tillsammans försöka planera för de närmaste dagarna och veckorna. Om det finns många som du snabbt vill ge ett besked om dödsfallet kanske det även är möjligt att be släkt och vänner att vidarebefordra informationen så du slipper tala med alltför många på en gång.

Att skriva listor på vad som behöver göras kan underlätta. Ett stöd för detta finns längre ner på sidan: Checklista vid dödsfall. För att få svar på andra frågor som dyker upp är du välkommen att kontakta Fonus, 0771-87 00 87 eller info@fonus.se. Vi har jour dygnet runt.

Att se den avlidna

Om dödsfallet sker på ett sjukhus eller annan vårdinrättning gör personalen efter dödsfallet i ordning den avlidna, som därefter får ligga kvar en stund på sitt rum så att de anhöriga ska hinna komma på ett sista besök. Detta kan kännas svårt, kanske särskilt för den som inte var med i samband med dödsfallet utan kommer senare, men det är ändå något som man brukar rekommendera. Att besöka den avlidna gör i regel att det blir lättare att få bekräftat vad som har skett, något som kan vara en viktig del i sorgearbetet.

Samtidigt finns det inget som är rätt eller fel så om du tvekar är det viktigt att du tar dig tid att känna efter så att du tar det beslut som känns bäst för dig.

Om det finns barn och ungdomar bland de närmast anhöriga brukar rådet vara att även de bör besöka den döde, av samma anledning som vuxna. Men beslutet måste naturligtvis tas tillsammans med barnen och som vuxen kan det vara bra att tänka igenom hur man på bästa sätt stöttar barnen i den här situationen.

Antingen man besöker den avlidna vid dödsbädden eller inte så är det värdefullt att ta ett personligt avsked när den avlidna kommit i ordning i sin kista. Detta ordnas av begravningsbyrån och sker oftast i ett särskilt visningsrum invid bårhuset eller kyrkan/kapellet. Mer information om avsked vid kistan.

När tiden stannar till


Boken "När tiden stannar till" riktar sig till dig som just mist en nära anhörig. Boken är framtagen i samarbete med sakkunniga inom sjukvården och du får den via din vårdkontakt eller beställer den direkt från oss. Även om du får ett gott stöd från sjukvårdspersonalen är det svårt att i sorgen ta till sig och minnas all information. När en nära anhörig dör ställer vi en mängd känsliga frågor som kan vara svåra att få svar på:

 • personligt avsked
 • transporter
 • organdonation
 • klädsel på dödsbädden

Utdrag ur innehållet i "När tiden stannar till":

 • Checklistor med praktiska råd att följa vid ett dödsfall
 • Överskådlig tidsaxel från dödsögonblicket till gravsättningen
 • Kom-ihåg-lista inför besöket på begravningsbyrån

Beställ "När tiden stannar till" - helt utan kostnad!

Hämta som PDF (581,4 kB)

När tiden stannar till

Sjukvårdens uppgift i samband med dödsfall

När någon avlider på en vårdinrättning gör ansvarig läkare eller sjuksköterska en noggrann undersökning varpå läkaren dödförklarar den avlidna och utfärdar ett dödsbevis som omedelbart skickas till Skatteverket för registrering.

Förutom att ta hand om den avlidna har man skyldighet att informera de anhöriga om de inte finns på plats, samt att ta hand om de anhöriga om det behövs.

Sker dödsfallet utanför vårdinrättning kontaktas läkare inom sjukhus, hemsjukvård eller primärvård. Är du osäker ringer du larmnumret 112 eller 1177 till Vårdguiden och ber om råd. Läkare måste tillkallas för att konstatera dödsfallet samt utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken.

I vissa fall kan det vara aktuellt med obduktion av kroppen.

Personliga tillhörigheter
Om dödsfallet sker på en vårdinrättning är det sjukvården som ansvarar för att smycken, kläder och andra tillhörigheter tas om hand. Som anhörig får du sedan kvittera ut tillhörigheterna.

Mer information om sjukvårdens uppgift finns här.

Organdonation

I vissa fall kan organdonation bli en fråga som du som anhörig blir delaktig i. Ibland har den avlidna lämnat besked i den här frågan, antingen genom att meddela de anhöriga eller genom donationskort eller anmälan till donationsregistret. Om personen tydligt uttryckt sin vilja så är det den som gäller. Anhöriga kan inte motsätta sig ett sådant beslut, antingen det är positivt till donation eller inte.

En person som inte tagit ställning förväntas juridiskt sett vara positiv till att donera, men de anhöriga måste informeras och har också rätt att motsätta sig donation.

Läs mer om organdonation på Socialstyrelsens webbplats Livsviktigt

Transport till bårhus

Efter att man som anhörig fått ta farväl förs den avlidna till ett bårhus. Det är sjukvården som ansvarar för detta, antingen dödsfallet har skett på sjukhus, äldreboende, i hemmet eller på annan plats. Det är inte ovanligt att sjukvården tar ut en avgift för bårtransporten. Det förekommer också att sjukvården (kommun eller landsting) bestämt att avgiften debiteras genom anlitad begravningsbyrå.

Därefter är det de anhörigas ansvar att hämta den avlidna i kista och föra hen till ett så kallat bisättningsrum (förvaringslokal för kistor) som vanligtvis ligger i anslutning till kyrka/kapell eller krematorium. Transporten utförs i normalfallet av begravningsbyrån, på uppdrag av de anhöriga.

Läs mer om vem som ansvarar för transport och förvaring av avliden.

Att få kondoleanser

Direkt efter ett dödsfall brukar vänner och bekanta visa sitt deltagande genom att kondolera. Det kan ske genom blommor, telefonsamtal, besök eller erbjudande om hjälp. I samband med att den som ordnar begravningen tackar de som uppmärksammat begravningsceremonin, kan det vara lämpligt att tacka även för kondoleanserna.

Hjälp med sorgen

Det är en smärtsam upplevelse att mista en anhörig eller vän. Kanske är det som har hänt det värsta du varit med om och det går inte alltid att förutse sina reaktioner eller kräva av sig själv att man ska hantera situationen på ett logiskt sätt.

Kan man få stöd av släkt och vänner är det naturligtvis något som kan räcka långt, men om den möjligheten inte finns eller inte räcker, tveka inte att söka hjälp på andra sätt. Det finns många stödorganisationer som arbetar med detta och det finns också mycket skrivet som kan ge stöd genom sorgen. Listan nedan ger några förslag:

Att läsa om sorg

1177 Vårdguiden Om sorg

1177 Vårdguiden Sorg i familjen - vad händer med barnen

Agneta Grimby, Åsa K Johansson mfl Handbok om sorg (441,4 kB) (pdf)

Någon att tala med

Nationella hjälplinjens telefonjour, 020-22 00 60
De personer som svarar på Nationella hjälplinjens telefonjour är socionomer, psykologer eller sjuksköterskor och har alla erfarenhet av att tala med människor i kris. Nationella hjälplinjen är en del av 1177 Vårdguiden. Samtalen är kostnadsfria och du kan vara anonym. Du kan även skicka in dina frågor. Läs mer på www.hjalplinjen.se.

Röda Korsets telefonjour, 0771-900 800
Röda Korsets medarbetare i telefonjouren är utbildade i krishantering och medmänskligt stöd.
www.redcross.se

Samarbete för människor i sorg, SAMS
SAMS består av föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på föreningarnas hemsidor:

Riksförbundet för änkor och änkemän
www.efterlevande.se

SPES Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandestöd
www.spes.se

Spädbarnsfonden
www.spadbarnsfonden.se

VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet
www.vimil.se

VSFB - Vi Som Förlorat Barn
www.vsfb.se

Febe - nätverk för föräldrar som förlorat barn
www.febe.net

Jourhavande präst
www.svenskakyrkan.se

Checklista vid dödsfall

När någon nära anhörig dör finns det en hel del praktiska saker som måste göras. Här kommer en checklista till hjälp.

Övriga dödsbodelägare ska informeras

När någon avlider ska, enligt Ärvdabalken, den delägare som har vårdnaden om boet genast informera övriga delägare om dödsfallet.

Myndigheterna

När någon dör sker automatiskt registreringen av dödsfallet hos berörda myndigheter genom att läkaren sänder dödsbeviset till Skatteverket, som också är vår folkbokföringsmyndighet. Härifrån sker överföring av uppgiften till andra myndigheter inom stat, kommun och landsting. Du behöver alltså inte själv kontakta någon myndighet.

Post och reklam

Post och reklam i den avlidnas namn går förstås inte att stoppa omedelbart. Däremot kan man ordna eftersändning av post till annan adress och meddela adressändringar till berörda. Direktreklamföretagen får information samtidigt med myndigheterna.

 • Skaffa vårdnadsintyg genom begravningsbyrån (nödvändigt för att kunna kvittera ut postförsändelser i den avlidnas namn)
 • Anmäl eftersändning till Svensk Adressändring, tel. 0771-97 98 99 eller adressandring.se
 • Gå igenom adressböcker och meddela brevvänner
 • Meddela e-postkontakter
 • Informera grannar
 • Meddela postorderföretag som sänt kataloger till den avlidna
 • Avsluta e-postadresser när man bedömer att adressen inte längre fyller någon funktion. Lägg eventuellt in autosvar, under en begränsad tid, att e-postadressen har upphört

Direktreklamspärr för dödsboet

För att dödsboet ska slippa direktreklam i anledning av dödsfallet ska blanketten ”Begäran, Direktreklamspärr m.m.” sändas till SPAR, Statens personadressregister. Blankett finns på SPAR:s hemsida. Blanketten fylls i av företrädare för dödsboet som också skriver under med sin namnteckning. I rutan ”Namnförtydligande” anges förutom namnet även ”företrädare för dödsboet”. Kryssa även i rutan ”Samtycke lämnas till att uppgift om direktreklamspärr får lämnas ut elektroniskt”. Då når spärren fler företag snabbare.

Den ifyllda blanketten skickas till: Skatteverket SPAR, 171 94 Solna eller scannas och mejlas till: spar@skatteverket.se

Läs mer om direktreklamspärren på SPAR:s hemsida

Medlemskap

Att meddela och säga upp medlemskap i olika föreningar kan fylla flera uppgifter. Dels kan föreningen eller någon av föreningens medlemmar vilja vara med på begravningen. Dels kan det finnas ett medlemskonto eller en insats som ska återbetalas till dödsboet. Ibland kan det också finnas en medlemsförsäkring som faller ut vid dödsfall. Och slutligen vill man sannolikt att all post från föreningen till den avlidna ska upphöra. Här följer en lista över några typer av vanliga föreningar.

 • Bokklubbar
 • Båtklubbar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Fackföreningar
 • Idrottsföreningar
 • Villasamfälligheter
 • Friluftsföreningar
 • Turistföreningar
 • Pensionärsföreningar
 • Konsumentföreningar
 • Hjälporganisationer
 • Naturskyddsföreningar
 • Religiösa samfund
 • Ordensföreningar
 • Hantverksföreningar

Försäkringar

Försäkringar kanske ska sägas upp, i vissa fall med premieåterbetalning som följd. Vissa försäkringar utfaller vid dödsfall och ska bevakas av den anledningen och andra kanske ska överföras till någon annan i hushållet.

 • Hemförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Pensionsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Bilförsäkring
 • Båtförsäkring
 • Cykelförsäkring
 • Försäkring på tv, mobiltelefon, klocka, dator med mera

Abonnemang och avtal

Att säga upp ett abonnemang eller avtal definitivt eller för viss period är å ena sidan viktigt för att slippa betala onödiga utgifter, å andra sidan kanske man av olika skäl vill att avtalet ska fortsätta att gälla ytterligare en tid efter dödsfallet. Det kan också vara aktuellt att överlåta avtalet på någon efterlevande.

 • Hyreslägenhet (vid uppsägning inom en månad efter dödsfallet gäller en månads uppsägningstid)
 • El/gas
 • Sopor
 • Garage och parkeringsplats
 • Vatten och avlopp
 • Telefon/mobiltelefon
 • Tv-licens, kabel-tv, bredband
 • Webbhotellsabonnemang (kanske ska behållas för att bevara den avlidnas eventuella egna hemsida)
 • Avbetalningsavtal
 • Leasing- och hyresavtal
 • Avtal med bokklubb
 • Tidningsprenumerationer

Banker, kontokort och kreditinstitut

 • Se över eller stoppa automatiska överföringar (autogiro)
 • Kontrollera borgensåtaganden
 • Kontrollera reverser
 • Inventera bankfacket
 • Säga upp eller överta bankfack
 • Klippa bank-, bankomat- och kreditkort
 • Betalkort
 • Kundkort ICA, Med Mera, Vivo, IKEA med flera
 • Bensinkort
 • Rabattkort

Räkningar

Vem får betala dödsboets räkningar?
Dödsbodelägarna måste komma överens om vem eller vilka som ska handha den ekonomiska förvaltningen av dödsboet. Det behöver inte vara någon dödsbodelägare.

Hur betalas räkningarna?
Räkningen i dödsboets (eller den avlidnas) namn tas med till banken tillsammans med Registerutdrag-dödsfallsintyg och släktutredning som utfärdas av Skatteverket och tillhandahålls genom begravningsbyrån. Banken kräver vanligtvis att den som ska betala den avlidnas räkningar kan uppvisa egen legitimation samt i vissa fall Vårdnadsintyget som skrivs ut av begravningsbyrån.

Från vilket konto ska räkningar betalas?
Dödsbodelägarna måste komma överens om vilket av den avlidnas konton som ska användas för betalning av räkningarna.

Digital kvarlåtenskap

 • Avsluta den avlidnes eventuella digitala kvarlåtenskap eller närvaro på internet, till exempel Facebook (en Facebooksida kan göras om till minnessida), Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, bloggar med mera
 • Skapa minnessida över den avlidne via fonus.se

Övrigt

Här följer en lista över ytterligare åtgärder som kan bli aktuella
vid ett dödsfall:

 • Vattna blommor
 • Tömma brevlåda, kylskåp och sopor
 • Sänka värmen
 • Förebygga inbrott (exempelvis genom timer)
 • Ordna inackordering åt husdjur
 • Meddela hemtjänsten
 • Meddela städbolaget
 • Lämna medicin till apoteket
 • Lämna vapen till polisen (även separat förvarat slutstycke)
 • Återlämna handikapphjälpmedel
 • Hämta inlämnad kemtvätt
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Ändra gravrättsinnehav till de gravar som den avlidna skötte om

Här hittar du checklistan som pdf-fil för utskrift

När någon dör - en översikt

Tidsaxel

 När någon dör - en tidsaxel

(Klicka på bilden för förstoring)

En översikt

När någon dör, vad händer då?
Det är få tillfällen som förändrar tillvaron så radikalt som då en nära anhörig dör. Vi upplever ofta såväl sorg och saknad som oro inför framtiden. För att lösa de praktiska frågorna kring begravningen kan det vara bra att tala med övriga anhöriga. Har den avlidne givit utryckt för sina önskemål bör dessa följas så långt det är möjligt. Sker dödsfallet utanför vårdinrättning kontaktas läkare inom sjukhus, hemsjukvård eller primärvård. Är du osäker ringer du larmnumret 112 eller Sjukvårdsupplysningen och ber om råd. Läkare måste tillkallas för att konstatera dödsfallet samt utfärda dödsbevis och intyg om dödsorsaken. Om dödsorsaken inte kan fastställas kan en obduktion bli aktuell. Sjukvården kan också ge dig information om transport till bårhus.

Begravningen ska ske inom en månad 
Det är inte akut att besöka begravningsbyrån men det är bra ta en kontakt ganska snart eftersom begravningen - kremering/gravsättning, enligt Begravningslagen ska ske inom en månad efter dödsfallet. Ring gärna för att komma överens om tid och plats för ett möte. Du är alltid välkommen till kontoret men om det känns tryggare finns också möjlighet att träffas i ditt hem.

Meddelande till omgivningen
Släktingar och vänner informeras som regel personligen av anhöriga om dödsfallet. För att nå fler kan du sätta in en dödsannons eller sända ett personligt brev med information om när och var begravningen ska ske, inbjudan till minnesstund med mera. Det finns också möjlighet att införa dödsannonsen på nätet. Då når du personer som inte läser den eller de tidningar du valt.

Visning/personligt avsked
Många drar sig för att se en död människa. Det kan bero på rädslan för hur den döde ser ut. Men att se och röra vid den döde kan vara en positiv upplevelse och en viktig del i sorgearbetet. Döden blir påtaglig och avskedet kan skapa en känsla av stillhet och ro. Det finns som regel flera möjligheter att ta farväl av den döde före begravningen, till exempel genom att närvara vid kistläggning och svepning.

Svepningen görs i traditionell svepdräkt eller i den avlidnes egna kläder. Du kan också lägga ner något personligt av speciell betydelse i kistan. När kistan transporteras från sjukhus till kapell eller kyrka är anhöriga välkomna att medverka som bärare.

Begravningsceremonin
Begravningsbyrån ska värna om den avlidnes och anhörigas önskemål samt ha kunskap om olika religioner och lokala traditioner. Begravning enligt Svenska kyrkans ordning förutsätter som regel medlemskap och följer en av kyrkan fastställd ritual. På samma sätt har andra trossamfund sina speciella ritualer som ska respekteras. En borgerlig begravning har inte någon sådan ritual utan kan formas helt utifrån personliga önskemål. Oavsett var du bor och vilken ceremoni du väljer är det möjligt att välja mellan jordbegravning och kremering. Det kan finnas praktiska skäl för valet men enligt Begravningslagen är det den avlidnes vilja som ska följas.

Begravningsavgiften
Oavsett trosuppfattning och medlemskap omfattas alla som är folkbokförda/skrivna i Sverige av en obligatorisk begravningsavgift som betalas via skattsedeln. Denna avgift berättigar till:
• Kostnadsfri gravplats under 25 år
• Kostnadsfri kremering och gravsättning
• Vissa transporter, kostnadsfritt
• Kostnadsfri lokal för förvaring och visning av den avlidne
• Neutral lokal för begravningsceremonin

Alla församlingar ska ha ett ”begravningsombud” med uppgift att ta tillvara deras intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Gravsättning
Gravsättning vid jordbegravning sker som regel direkt i anslutning till begravningsakten. Gravsättning av urna sker någon vecka efter begravningen och tid för gravsättning beslutas i samråd med begravningsbyrån. Gravsättningen kan formas till en kort ceremoni med bön, dikt och sång.

Gravplats och gravsten 
Vid val av ny gravplats är det viktigt att informera sig om vilken slags gravsten som är rekommenderad för just den gravplatsen. Finns en äldre familjegrav kan denna användas. Såväl en ny som en gammal gravplats kan prydas med gravsten utifrån de regler som gäller. Vid gravsättning i minneslund är det inte möjligt att placera något minnesmärke.

Efter begravningen 
Efter begravningen uppstår ofta en känsla av ensamhet och tomhet. Av missriktad hänsyn kan vänner och bekanta undvika att ta kontakt och att ”störa”. Det är viktigt att själv ge sig tid att sörja men likväl måste man våga och orka ta kontakt med sina vänner. Sorgen är inget vi människor kommer över utan något vi måste gå igenom.

Försäkringsbevakning 
I samband med ett dödsfall hjälper Fonus till med en försäkringsutredning efter den döde. De flesta har såväl privata som grupp- och arbetsgivareförsäkringar med ersättning som den avlidnes arvingar eller förmånstagare är berättigade till. Däremot måste ersättningen begäras ut. Varje år tas stora summor fram från försäkringar som de närstående själva inte kände till.

Vad kostar begravningen?
Du har alltid rätt att få ett förslag på vad begravningen beräknas kosta. Eftersom begravningens omfattning påverkar kostnaden är det möjligt att bedöma hur en förändring av beställningen påverkar totalkostnaden. Om den avlidne saknar egna medel kan kommunen bekosta en begravning av skälig omfattning. I sådana fall kontaktas socialtjänsten i den kommun som den döde tillhörde.

Saknas tillgångar för att betala dödsboets skulder har i normalfallet begravnings- och bouppteckningskostnader förtur. Är det tveksamt om den avlidnes tillgångar är tillräckliga för betalning av samtliga skulder bör man avvakta med betalningen av andra räkningar innan begravningskostnaderna är betalda.

Bouppteckningen
När en person avlider måste som regel en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. Om den avlidne endast efterlämnar tillgångar som täcker begravningskostnaderna, kan man i stället för bouppteckning göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ska göras till kommunen inom två månader från dödsfallet.

Slutord
En begravning är en viktig angelägenhet för de flesta av oss människor. Det är ett tillfälle som kräver såväl omsorg som eftertanke. För att undvika tveksamhet och svåra ställningstaganden bör var och en i omtanke om sina närmaste ge uttryck för sina önskemål kring den egna begravningen, till exempel genom att fylla i dokumentet Vita Arkivet.

Text: Bo Forslund