Om företaget

Välkommen till Fonus

Vår verksamhet

Fonus har under sina 70 år på marknaden utvecklats med långsiktighet och är idag en modern koncern med två huvudområden: begravningsverksamhet och familjejuridik. Begravningsverksamheten arrangerar årligen cirka 25 000 begravningar och den juridiska verksamheten har hand om cirka 65 000 ärenden. Inom koncernen finns även en produktionsindustri för kistor och urnor. Totalt omsätter koncernen 838 miljoner kronor och har runt 800 anställda på våra över 230 begravningskontor i Sverige, 33 juristkontor och 27 begravningskontor i Norge.

Fonus är kvalitetscertifierat!

All verksamhet inom Fonus är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008 inom områdena: Begravning, Försäkring och Sten. Dessutom är begravningsverksamheten certifierad enligt SS-EN 15017:2006, som är en europeisk standard för begravningstjänster.

Verksamhetscertifieringen fokuserar på:

 • Kundtillfredsställelse.
 • Personalens kompetens och engagemang.
 • Ständiga förbättringar.
 • Tydlighet vad gäller prissättningen och vilka tjänster som ingår i begravningsuppdraget.
 • Att säkerställa största respekt för den avlidna och de sörjande genom hela uppdraget.
 • Att kunden erbjuds det kompletta utbudet av varor och tjänster.
 • Hänsyn till olika traditioner vid kulturella, etiska och regionala begravningsceremonier.
 • Beaktande av hygieniska och miljömässiga hänsynstaganden.

Detta innebär att vi erbjuder dig som kund, ett väl utfört arbete till rätt kvalitet!

Fonus, miljön och visionen

Fonuskoncernen arbetar målmedvetet med miljö, samhällsengagemang och en utvecklad hållbarhetspolicy i alla led.
Vårt starka samhällsengagemang har gjort att vi bland annat valt att:

 • Stödja Vi-skogen genom att skänka ett träd till minne av varje begravning som Fonus arrangerar, samt klimatkompensation för våra transporter i samband med begravning.
 • Vi använder endast vindkraftsproducerad el i vår svenska verksamhet
 • Vår träindustri i Falköping är miljöcertifierad enligt ISO 14001.
 • Utdelning av stipendier till juriststudenter via Familjens jurist
 • Utdelning av Stiftelsen Fondkistans stipendium till forskare inom kategorierna cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar.

En jämställd koncern

Visionen för våra medarbetare handlar om delaktighet, engagemang, ansvar och personlig utveckling.

I koncernen totalt har vi 724 medarbetare. Varav 67 % är kvinnnor och 33 % är män. Fördelningen mellan chefer är 64 % kvinnnor och 36 % är män. Fördelningen i koncernledningen är för närvarande 50% män och 50 % kvinnor. Födelningen i koncernstyrelsen är 46 % män och 54 % kvinnor.

På Fonus arbetar idag 56 % kvinnor och 44 % män, fördelningen mellan chefer är 54 % kvinnor och 46 % män.

Familjens jurist har 215 medarbetare som består av 83 % kvinnor och 17 % män. Fördelningen mellan chefer är 77 % kvinnor och 23 % män.

Fonus AS i Norge har 28 medarbetare varav 42 % är kvinnor och 58 % är män. 25 % av cheferna är kvinnor och 75 % är män. 

Våra varumärken

Koncernens verksamhet bedrivs i dag under några olika varumärken som är starkt kopplade till vår långsiktiga vision, affärsstrategi och varumärkespositionering.

I Sverige bedriver vi begravningsverksamhet under varumärket Fonus samt Momento. Begravningsverksamheten i Norge bedrivs under varumärket Fonus samt TS Jacobsen. Fonuskoncernen äger även franchisekonceptet Fondkistan som verkar på den svenska marknaden. Vår juridiska verksamhet bedrivs i egna bolag under varumärkena Familjens jurist och Juristbyrån.

I koncernen ingår välkända produkt- och tjänsterelaterade varumärken och koncept som begravningsplaneraren.se samt Vita Arkivet. 

Vårt ägande

Fonus är en ekonomisk förening. Det innebär att det inte finns enskilda personer som står som ägare till våra verksamheter. Istället är det cirka 2 300 organisationer som äger företaget tillsammans.

Organisationerna är indelade i 41 distrikt och det är också inom just dessa distrikt som koncernen styrs i en demokratisk ägarprocess. I nästa led finns också en vald styrelse och årliga förenings- och bolagsstämmor. Vi är alltså ett kooperativt företag med alla de stora, demokratiska fördelar som följer i kölvattnet: långsiktighet, stark företagskultur och återinvestering av koncernens vinst. Just den här ägarformen har gjort oss till en stark och intressant aktör för både kunder, leverantörer och medarbetare. Vi har också förmånen att ha ett brett samarbete och utbyte mellan företag inom den svenska kooperationen som gör att vi utvecklas och blir en långsiktig aktör inom våra verksamhetsområden.

 

Fonus etiska regler

Alla kunder behandlas lika
Fonus står, enligt stadgarna, till "allmänhetens tjänst" vilket bland annat innebär att alla, oberoende av Fonusmedarbetarens personliga engagemang eller privata uppfattningar, behandlas lika och med respekt. Vid oenighet mellan dödsbodelägare/de efterlevande skall Fonus anstränga sig att sammanjämka delägarna utan att ta ställning i sakfrågorna.

Fonus är politiskt och religiöst neutralt
Fonus är till för alla och därför även politiskt och religiöst neutralt. Det innebär att alla politiska och religiösa organisationer kan vara delägare i Fonus på samma villkor som andra ägarorganisationer. Fonus stödjer inte något politiskt parti eller religiöst samfund eller organ inom dessa vare sig det är Fonus ägare eller inte. Fonus tecknar affärsavtal med alla politiska och religiösa organisationer inom ramen för Fonus tjänster och verksamhet.

Fonus deltar inte i aktivitet som kan uppfattas som stöd för något enskilt politiskt eller religiöst organ. För att Fonus ska annonsera i politiskt eller religiöst organ eller medverka med annons, utställning, seminarium eller liknande i samband med enskilt religiöst eller politiskt arrangemang ska marknadsföringsvärdet och affärsnyttan för Fonus vara uppenbar och på Fonus villkor.

Informationsskyldighet
Det åligger varje medarbetare i Fonus att göra företagsledningen uppmärksammad på förhållanden eller arbetsuppgifter man upplever oetiska eller moraliskt klandervärda.

Fonus är ombud för den som ordnar begravningen
Fonus är uppdragsgivarens (familjens - dödsboets) ombud och skall i alla sammanhang opartiskt och professionellt tillvarata och företräda uppdragsgivarens intressen. Ett begravningsuppdrag skall alltid lämnas av någon efterlevande eller myndighet som enligt begravningslagen har rätt att beställa begravningen. Det är oförenligt att Fonus agerar såväl som uppdragsgivare som uppdragstagare.

När Fonus erhåller ett uppdrag träffas en skriftlig överenskommelse med kunden. Överenskommelsen klargör Fonus åtagande och ger kunden en trygg och tydlig dokumentation över uppdragets omfattning inklusive prisvillkor.

Tystnadsplikt
Samtliga medarbetare i Fonus omfattas av tystnadsplikt gällande information till tredje man om begravningen samt kunskap om den avlidnes och kundernas – de efterlevandes – förhållanden. Fonus har dock rätt att upplysa utomstående om tid och plats för begravningen om beställaren inte meddelat hinder häremot. Som ombud för dödsbo eller enskild avser tystnadsplikten även information till myndighet och massmedia. Tystnadsplikten gäller livet ut.

Omhändertagande av avliden
Allt omhändertagande av avliden ska ske med respekt, omtanke och hänsyn till den avlidne och dennes efterlevande. Det gäller såväl i tal som i uppträdande och handling.

Om Fonus i utbildningssyfte visar hur omhändertagandet av en avliden går till informeras den eller de studerande om de etiska regler som gäller i sammanhanget, bland annat tystnadsplikten. Utbildningen ska vara till gagn för de närvarande i deras yrkesutövning.

Kistor och urnor
Kistor och urnor avsedda för avlidna människor ska tillhandahållas endast för sitt ändamål. Vid förfrågningar från den som önskar begrava ett djur skall Fonus hänvisa till produkter avsedda för djur. Vid försäljning av enbart en kista ska Fonus förvissa sig om att dödsfallet skett och att intyg om gravsättning/kremering finns.

Förbrukade kistor eller urnor ska lämnas till återvinning eller destruktion i sådant oigenkännligt skick att utomstående inte tar anstöt. Inom Fonus sänds förbrukade kistor och urnor till Fonus Industri som ombesörjer destruktionen.

Lån, hyra eller köp för annat ändamål än begravning
Utlåning, hyra eller köp av kista, urna eller begravningsbil och liknande för annat ändamål än begravning kan inte komma i fråga såvida inte ändamålet är avsett att på ett seriöst sätt åskådliggöra hur en begravning helt eller delvis går till. Vid tveksamma fall ska företagsledningens godkännande inhämtas.

Begravningsbilen
Transporten är en del av omhändertagandet av den avlidne och ska därför ske med respekt för den avlidne och med hänsyn och omtanke om de efterlevande. Fonus alla fordon är avsedda och inredda för sitt ändamål. Begravningsbilen används inte till andra transporter än vad den är avsedd för och framförs och parkeras med diskretion och med hänsyn till utomstående. Alla transporter av avlidna sker där det är möjligt öppet och inte dolt.

Begravning i hemlighet
När någon avlider skall, enligt ärvdabalken, den delägare som har vårdnaden om boet, genast informera övriga delägare om dödsfallet. I normalfallet innebär det att övriga delägare skall informeras innan begravningen och kan som en följd av detta inte hållas okunniga om begravningen. Fonus ska inte medvetet medverka till att en begravning genomförs i hemlighet för någon dödsbodelägare. I stället skall initiativ tas till att berörda parter blir informerade om både dödsfall, begravning och önskemål från den döde eller de anhöriga.

Prisinformation
På varje Fonuskontor finns prislista tillgänglig över varor och tjänster som vanligen förekommer i ett begravningsuppdrag. Alla produkter som exponeras är tydligt prismärkta. Varje kund får, normalt innan uppdraget påbörjas, en prisuppgift samt övrig information om vad som överenskommits.

Direktreklam till dödsbon
Fonus har en överenskommelse med Konsumentverket där Fonus bland annat förbundit sig att inte sända direktreklam till dödsbon tidigare än fyra veckor efter dödsfallet.

Juridiska uppdrag
När Fonus erhåller juridiska uppdrag träffas ett uppdragsavtal med kunden. Uppdragsavtalet klargör Fonus åtagande och ger kunden en trygg och tydlig dokumentation över uppdragets omfattning inklusive prisvillkor.

När Fonus ges uppdraget att upprätta bouppteckning, handha dödsboförvaltning eller utföra arvskifte och liknande, sker handläggning utifrån givna lagregler och utifrån vad som kan anses vara god bouppteckningssed. Alla dödsbodelägarna ska behandlas lika opartiskt och ges samma vederhäftiga information.

När Fonus sköter dödsboförvaltning och avveckling av dödsbo anlitas auktionsfirmor med ansvars- och förmögenhetsskadeförsäkring. Inget lösöre avyttras utan att dödsbodelägare godkänt förfaringssättet. Försäljning redovisas post för post. Försäljning av fast egendom sker inte under av dödsbodelägarna överenskommen lägsta köpeskilling.

Medarbetare inom Fonus får inte förvärva egendom tillhörigt dödsbo som förvaltas av Fonus. Inte heller får medarbetare utan företagsledningens medgivande ta emot gåva eller arv från person där relationen uppstått utifrån tjänsten på Fonus.

Medarbetare inom Fonus får endast i begränsad omfattning, godkänd av företagsledningen, åtaga sig uppdrag som god man eller förvaltare.

Fonus är skyldig att avböja ett uppdrag om Fonus eller handläggaren har ett intresse som strider mot uppdragsgivarens i saken. Detsamma gäller när det föreligger någon annan omständighet som uppenbarligen utgör hinder för Fonus att obundet hävda uppdragsgivarens intressen.

Reklamationer
Fonus är kvalitetscertifierat och har väl genomtänkta och utvecklade rutiner. Trots detta kan fel och misstag uppstå. Fonus policy är att hantera alla reklamationer välvilligt och mer generöst än vad Allmänna reklamationsnämnden, ARN skulle göra om ärendet anmäldes dit. Om ärendet ändå anmäls till ARN förbinder sig Fonus att följa ARN:s rekommendationer.

Vid fel från underleverantör som anlitats av Fonus är det Fonus som tar det fulla ansvaret för reklamationen. Vid fel som begås av begravningshuvudman eller annan myndighet eller tvist med dessa företräder Fonus kunden på bästa sätt.

Etik och kvalitet

Att arbeta för miljön, med etik- och kvalitetsfrågor är viktigt för oss. Därför arbetar vi utifrån fastlagda policies inom dessa områden.

Grundsatser
Begravningsbyråbranschen har på grund av sin karaktär en särställning i allmänhetens och samhällets ögon och har genom åren och alltjämt utifrån bland annat etiska utgångspunkter granskats av utomstående genom olika myndigheter, organisationer och media.

Att vara ett kooperativt företag och dessutom det största i branschen förpliktigar. Det ställer stora krav på öppenhet och en väl genomtänkt etisk grundsyn och klart uttalade etiska regler.

Fonus etiska grundsatser och regler har till syfte att stärka kundernas och allmänhetens förtroende för Fonus samt att vara till vägledning för alla Fonus medarbetare när etiska dilemman uppstår.

Styrelse, företagsledning och medarbetare
Det är styrelsen och företagsledningen som är ytterst ansvarig för den etik och den företagskultur som råder inom Fonus. Därför ska de etiska grundsatserna också tillämpas av styrelse och ledning och vara ett rättesnöre i allt beslutsfattande och beteende. Därutöver ska alla medarbetare ha kunskap om vilka etiska regler och värderingar man ska utgå ifrån i de olika situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Som riktlinjer för medarbetarna har företagsledningen tagit beslut om att inrätta ett antal policies. Vid nyanställning informeras medarbetarna om dessa och hur de ska efterföljas under hela anställningen. Närmaste chef har till uppgift att följa upp eventuella avvikelser baserat på gällande regler och avtal.

För alla Fonus intressenter är det viktigt att veta att verksamheten är ärlig och sund och bedrivs på ett etiskt försvarbart sätt. Det har betydelse för såväl relationen till kunder som till kolleger och hur man som medarbetare i Fonus uppfattas av omgivningen. Varje medarbetare inom Fonus arbetar under frihet med ansvar och måste alltid vara beredd att ärligt svara för sitt handlande inför vår omgivning. Fonus varumärke förknippas i hög grad med hur vi uppträder.

Företagsledningen ansvarar inför styrelsen för att nödvändiga policies inrättas och efterlevs i syfte att skapa en företagskultur med hög etik inom hela organisationen.

Etiska regler inom EFFS, The Code of Ethics of the EFFS

Fonus är medlem i Europeiska federationen för begravningsbyråer, EFFS. European Federation of Funeral Services.

Nationella och Regionala Branschorganisationer samt begravningsbyråer som är medlemmar i EFFS accepterar att respektera följande yrkesregler och bekräftar följdenligt:

National Funeral Directors Associations, Regional Funeral Directors Associ¬ations, Funeral directors of funeral establishments, which are members of the EFFS, agree to respect the following professional rules and confirm accordingly:

1. Hög etik och professionalitet i relationen med berörda familjer.
Ethical and professional relationship with client families.

2. En djup respekt för kundernas religiösa övertygelse och traditioner.
Sincere respect for all the beliefs and customs of the families.

3. Den eller de som ordnar en begravning skall fritt kunna välja begravningsbyrå samt utan påverkan avgöra om kremering eller jordbegravning ska tillämpas.
Right of the person(s) making the funeral arrangements to choose the funeral director and to decide between burial or cremation.

4. Alla familjer har rätt att bli upplysta om förväntade begravningskostnader, utan att behöva fråga.
Right of the families to be informed of the estimated total cost of the funeral.

5. Fullständig tystnadsplikt endast undantaget krav av rättslig karaktär.
Complete confidentiality assured at all times, subject only to legal requirements.

6. Ärlighet. lojalitet och integritet i tjänsternas utövande.
Honesty, loyalty and integrity of funeral personnel in the performance of their duties.

7. Korrekt tillämpning av lagar, förordningar och regler med anknytning till yrket såväl nationella som internationella.
Strict observance of all applicable laws, rules and regulations concerning the profession, both national and international.

8. All marknadsföring och information ska vara objektiv, ärlig och diskret.
Objective, honest and sensitive publicity.

9. Fortlöpande utbildning för att ständigt öka yrkeskunskapen.
Continuous effort to bring funeral professional knowledge to a higher level.

10. Integritet i förhållandet till kollegor både nationellt och internationellt.
Integrity in the relationship with colleagues, national as well as international.

Alla medlemmar accepterar dessa regler som sina etiska grundsatser. Nationella regler måste minst överensstämma med dessa.
All members as mentioned above acknowledge these professional rules as their Code of Ethics. National codes must at least be in accordance with these rules.

Svensk kooperation

Fonus ägs gemensamt av fler än 2 300 organisationer. Hos Svensk kooperation berättar Fonus vd Mikael Åbom med flera om tankarna bakom och fördelarna med gemensamt ägande.

Vad är ett kooperativt företag?

Grunden för kooperation är att individer samarbetar med varandra. Kooperationen kan ses som ett redskap för att göra saker där medskapande är en del av själva kärnan i företaget. Syftet är att tillgodose var och ens förhoppningar och utmaningar. Det blir möjligt tack vare att varje individ som går med i ett kooperativ bidrar med resurser.

Många av medlemmarna i ett kooperativ är medlemmar under hela sin verksamma tid. Den kooperativa formen möjliggör att vara långsiktig.

Ett kooperativt företag finns ytterst till för varje enskild medlem. Medlemsnytta finns genomgående med som en viktig beståndsdel i alla kooperativa företag. Utöver medlemsnyttan kan företag på olika vägar göra samhällsnytta. Fonus arbetar för samhällsnytta via att vi klimatkompenserar för varje biltransport som sker i samband med begravning och donerar 20 kronor för varje begravning som vi utför till Vi-skogen. Vi ägs av våra medlemmar och all vinst stannar och återinvesteras inom företaget.

Fonus är ett organisationskooperativ där organisationer och föreningar är medlemmar

Svensk Kooperation listar de sju kooperativa principerna

1.) Medlemskap. Kooperativet är uppbyggt av medlemmar. Hos oss på Fonus kan föreningar och företag bli medlemmar.

2.) Demokrati. Aktiva medlemmar är en förutsättning för ett kooperativ. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna.

3.) Ekonomiskt deltagande. Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital.

4.) Självständighet. Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna.

5.) Utbildning. Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling.

6.) Samarbete. Kooperativa föreningar samarbetar över gränser med andra kooperativ för att skapa gemensam medlemsnytta.

7.) Samhällshänsyn. Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till samhället.

Bolagsstyrning

Organisation

 

Styrelse

Fonus styrelse

Ordförande:
Krister Andersson, Göteborg
LO-distriktet Västsverige
Vald till 2017

Claes Bloch, Malmö
PRO Malmö
Vald till 2017

Lisbeth Staaf-Igelström, Karlstad
PRO Värmland
Vald till 2017

Annica Rutgersson, Uppsala
KF
Vald till 2017

Håkan Gustafsson, Umeå
Coop Nord
Vald till 2017

Stefan Holm, Stockholm
Folksam
Vald till 2017

Thorbjörn Carlsson, Göteborg
Folksam
Vald till 2017

Per-Ola Mattsson, Karlshamn
IF Metall
Vald till 2017

Cecilia Lind, Eslöv
S-kvinnor i Lund
Vald till 2017

Marie Linder, Stockholm
Hyresgästföreningen
Vald till 2017

Hanna Lindgren, Ludvika
Nissbo s-kvinnor
Vald till 2017

Personalrepresentanter:

Katrin Johansson, Karlshamn
Handels

Suppleant: Catharina Stang, Stockholm
Ledarna

Suppleant: Per-Erik Hultman, Karlskoga
Handels

 

Koncernledning
Mikael Åbom, VD och koncernchef
Började den 1 september 2014. Kommer senast från Svenska Golfförbundet där han bl.a. varit verksam som affärschef för SGF och SGF Affärsutveckling AB. Dessförinnan har Mikael en yrkeskarriär som VD för Martin Olsson Restauranghandel AB, Hall-Miba AB, Vivo AB samt marknadschef för Dagab AB

Marita Eikenes, VD Fonus AS, Norge.
Marita är VD för Fonus AS i Norge sedan juni 2003 då hon kom från en direktörsposition inom bank och försäkring, affärsrådgivning och kreditinstitut. Hennes formella bakgrund är Master of Management från BI i Oslo, socialantropologi från UiO, reklamskola vid NMH och affärsekonomi BI.

Carl Georgsson, chef Affärsområde Juridik/ VD Familjens jurist i Sverige AB. 
Började den 1 augusti 2011. Kommer senast från Svenska Shell där han bl.a. varit verksam som VD och chefsjurist. Dessförinnan har Carl arbetat som biträdande jurist och advokat vid advokatfirman Nordia och tjänstgjort vid Svea hovrätt samt Huddinge tingsrätt. Carl har i grunden en jur kand examen från Uppsala universitet.

Håkan Eriksson, chef Affärsområde Begravning.

 

Peter Göransson, marknadschef.
Började på Fonus 1985 är sedan den 1 mars 2009 Marknadschef. Efter kooperativ aspirantutbildning har Peter varit verksam i flera olika personalledande funktioner i företaget. Bland annat som Chef för region Väst, Affärsområdeschef för begravningsverksamheten. Marknadsekonomexamen från IHM med inriktning på marknadsföring.

Eva Widén, personalchef.
Personalchef hos Fonus sedan december 2012 med ansvar för personal, utbildning och arbetsmiljö. Har flera års erfarenhet som personalchef inom detaljhandel och serviceföretag. Formell bakgrund är en jur kand examen från Stockholms universitet.


Irene Starborg, fastighetschef.
Började på Fonus i mars 2015. Irene kommer närmast från fastighetskonsultbolaget Newsec Asset Management där hon hade en roll som Fastighetschef och ansvarig för förvaltningen av kommersiella fastigheter runtom i Sverige. Dessförinnan har Irene jobbat som uppdragsansvarig förvaltare på JLL i Stockholm och som förvaltare på Lambert Smith Hampton i London. Irene har en utbildning inom Real Estate Management från Oxford Brookes University, Storbritannien.

Niklas Personne med kort mörkt hår

Niklas Personne, koncernekonomichef
Började på Fonus den 29 augusti 2016. Niklas har under de senaste 17-18 åren jobbat som Ekonomichef/CFO i företag inom tjänstesektor såsom SAS, Relacom och SL. Förutom ansvaret för ekonomi, finans, business control och IT har Niklas ägnat mycket tid åt verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling.

Verksamhetsberättelse och stadgar

Verksamhetsberättelse
Fonus årliga verksamhetsberättelse godkänns på föreningsstämman i slutet av maj året efter. Fonus verksamhetsberättelser kan hämtas som PDF-fil nedan. Klicka på den verksamhetsberättelse du vill läsa, så öppnas den i eget fönster.

Verksamhetsberättelse 2015.pdf (5,3 MB)

Verksamhetsberättelse2014.pdf (9,8 MB)

Verksamhetsberattelse2013.pdf

Hallbarhetsbilaga2013.pdf

Verksamhetsberattelse2012.pdf

Hallbarhetsbilaga2012.pdf

verksamhetsberattelse2011.pdf

verksamhetsberattelse_2010.pdf

verksamhetsberattelse_2009.pdf

Stadgar
Stadgar_Fonus_2013.pdf (262,8 kB)

Kundombudsmannen

Vår kundombudsman

En begravning och mycket annat runt omkring ett dödsfall går ofta inte att göra om. Det är därför särskilt angeläget för oss som begravningsbyrå att undvika fel och misstag. Vi gör av den anledningen också många extrakontroller i samband med de uppdrag vi hjälper till med. Dessutom har vi genom vår kvalitetscertifiering ISO 9001:2008 kvalitetssäkrat alla våra rutiner. Allt för att vi ska kunna garantera dig som kund ett minimum av fel och brister.

De allra flesta av våra kunder är mycket nöjda. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Även då ska det vara enkelt att vara kund hos oss. Därför har vi en Kundombudsman dit du kan vända dig om du är missnöjd med oss. Förhoppningsvis blir vi då också lite klokare på köpet så att vi kan förbättra vår service och våra produkter ytterligare.

En kontakt med din handläggare kan räcka
Om du har frågor kring ett ärende och vill ha en förklaring kontaktar du i första hand din handläggare hos oss. Tillsammans går ni igenom vad som har hänt. Många ärenden blir uppklarade redan här. Men kommer ni inte fram till någon lösning kan du vända dig till vår Kundombudsman.

Kundombudsmannen går igenom ditt ärende med nya ögon
Här granskas hela ärendet på nytt varpå en ny bedömning görs. Kundombudsmannen är en funktion inom Fonus och handläggningen görs av erfarna personer som har gedigen erfarenhet av att bedöma olika ärenden inom begravningsområdet ur kundens synvinkel.

Är du ändå inte nöjd 
Är du inte nöjd med Kundombudsmannens beslut finns andra möjligheter att få ditt ärende omprövat. Enklast är att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). I de fall ärendet avgörs av Allmänna reklamationsnämnden åtar vi oss att följa nämndens beslut. I sista hand kan en tvist hänskjutas till avgörande av domstol enligt svensk lag.

Om du behöver stöd från en helt utomstående 
Många kommuner har en konsumentsekreterare. Konsumentsekreteraren kan bistå dig med råd och vara en opartisk samtalspartner under reklamationens gång och även vara den som hjälper dig om du väljer att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Kontakta Fonus Kundombudsman

Här kan du hämta en blankett för anmälan. (55,7 kB)
Blanketten finns i filformatet RTF, som kan öppnas med alla typer av ordbehandlingsprogram. Fyll i blanketten, spara den på din dator och bifoga den i ett epostmeddelande till Kundombudsmannen.

E-post: kundombudsmannen@fonus.se
Postadress: Fonus Kundombudsman, Box 4036, 102 61 Stockholm.

Fonus historia

Fonus bildades för att motverka osund begravningssed

När de kooperativa begravningsföreningarna började bildas 1945 var det för att motverka de privata begravningsentreprenörernas monopolställning. Den missbrukades så pass att prästerna reagerade. Även riksdagsmotioner påpekade begravningsföretagens osunda affärsmetoder och att man utnyttjade kundernas svåra belägenhet till att sälja onödigt dyra begravningar.

Ett prästmöte i Södermanland vädjade till Kooperativa Förbundet (KF) att agera - på liknande sätt som man tidigare gjort inom handeln med nödvändiga vardagsvaror.

KF startar begravningsverksamhet

KF gjorde en utredning om branschen 1944 och kom fram till att det var en viktig uppgift för kooperationen att engagera sig. På Konsum Stockholms årsstämma 1945 fick styrelsen i uppdrag att genomföra ett förslag om att starta egen begravningsverksamhet. Den 23 november 1945 hölls det konstituerande sammanträdet med Begravningsföreningen i Stockholm.

1 januari 1946 öppnade det första kontoret. Redan samma år hann man också bilda föreningar i Malmö, Göteborg, Eskilstuna och Västerås. Efterhand spreds idén och föreningar bildades över hela landet, ofta med stöd från de lokala konsumentföreningarna och KF centralt. 1958 beslutades att bilda Begravningsföreningarnas samorganisation, fortfarande med såväl ekonomiskt som organisatoriskt stöd från KF.

1970 lanserades namnet Fonus, som kommer av det latinska ordet funus, begravning. I samband med detta började begravningskooperationen att bli alltmer fristående från sin grundare. Fusioneringar till större, regionala begravningsföreningar påbörjades och verksamheten fick en starkare central förankring. Sedan 1982 drivs Fonus som en rikstäckande begravningsförening. Fonus Öst är dock fortfarande en fristående egen förening.

Kontor eller lokalombud finns på över 250 platser i Sverige.

Bildandet av Fonus Industri 1971 ger ekonomiska fördelar

1971 bildades dotterföretaget Fonus Produktion, i dag Fonus Industri, som redan året därpå startade tillverkning av kistor i egen fabrik i Falköping. Därigenom fick föreningarna bättre grepp om prissättningen och större säkerhet i leveranserna.

Med en undersökning, genomförd av Oxford Research, visas hur priset för begravningstjänster skiljer sig åt mellan Sverige och ett urval europeiska länder. Detta, enligt Oxford Research, tack vare Sveriges stora kooperativa alternativ som fungerar prisdämpande.

Ladda ned prisundersökningen för begravningstjänster här>>

Press och media

Vi arbetar för en god och öppen relation med media. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Peter Göransson, marknadschef/information

Mikael Åbom, vd och koncernchef

Pressbilder
Här kan du ladda ner pressbilder från Fonus. Bilderna är fria att publicera i nyhetssammanhang. Observera att de inte får användas i kommersiellt syfte utan Fonus godkännande. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. Vid publicering måste Fonus namn anges.

peter_goransson_pressbild.zip

Fonus_logopaket.zip

Pressmeddelanden 

(PDF-filer som öppnas i eget fönster)

2016-06-28: Så vill vi bli ihågkomna!

Pressmeddelande_Så_vill_vi_bli_ihågkomna_20160628.pdf (1,4 MB)
Undersökning_svar_20160628.pdf (72,6 kB)

2016-05-03: Kräftor på minnesstunden? Om hur vi vill bli hedrade den dag vi dör.

Hur vill vi själva bli hedrade den dag vi dör? I en undersökning som Fonus låtit göra säger 5 av 10 svenskar att de hellre önskar en personlig än en traditionell begravning.

Pressmeddelande_2016-05-03_Kraftor_pa_minnesstunden.pdf (337,2 kB)

2016-02-29: Björn Skifs och Christer Sjögren. Musiken svenskarna vill begravas till.

Pressmeddelande_2016-02-29_Musiken svenskarna vill begravas till.pdf (401,3 kB)

Bilaga 2 - Musiken svenskarna vill begravas till.pdf (111,7 kB)

2015-12-30: Vad svensken är mest rädd att ångra på dödsbädden

Varje nyår avlägger vi löften om hur vi ska leva det kommande året. Men vad är det egentligen som räknas när vi ligger på dödsbädden? Fonus har i en opinionsundersökning frågat 1 047 svenskar om vad de är mest rädda för att ångra när det är dags att summera livet.

Fonus_pressmedd_nyårslöfte_20151228.pdf (104,9 kB)
Fonus_undersökning_faktablad_20151228.pdf (70,3 kB)

2015-09-27: Kärlek och personlighet – så vill svensken bli ihågkommen
Fonus_pressmedd_allhelgona_2015.pdf (114 kB)
Fonus_undersökning_Allhelgona_2015.pdf (416,9 kB)

2015-09-22: Vad händer när vi dör?
Pressmeddelande (106,4 kB)
Undersökning (95,2 kB)

2015-04-01: Fonus-bolaget Familjens jurist förvärvar Juristbyrån (263,3 kB)

2015-01-28: Fler än någonsin väljer Borgerlig begravning! (252,2 kB) 
(PDF-fil, öppnas i eget fönster)