Skriv en motion

Fonus medlemmar kan påverka verksamheten genom att skriva motioner, som tas upp på föreningsstämman. Det är inte svårt – det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, tydligt sätt och med en tydlig att-sats som beskriver vad man vill uppnå.

Motioner ska ställas till det lokala distriktsrådet senast den 15 oktober året före föreningsstämman. Motionerna tas sedan upp för behandling både på höstmötet i november och på distriktsstämman i april, innan beslut fattas på föreningsstämman i maj.

Styrelsen ger sitt utlåtande på motionerna och föreslår för föreningsstämman om motionerna bör avslås eller bifallas, men det är stämman som fattar det slutliga beslutet. I Fonus stadgar som finns här på medlemssidorna står det om motioner i § 30.

Viktiga datum

15 oktober Sista datum för medlemsföreningar att skicka in sina motioner till det lokala distriktsrådet.
31 oktober

Sista datum för distriktsrådens egna motioner att protokollföras.

31 december Motionerna, som har behandlats på höstmötet, ska vara Fonus medlemskommunikation tillhanda för att kunna behandlas av styrelsen. Detta ska göras oavsett om motionen bifallits eller avslagits på höstmötet.


Några tips

Ange gärna kort i en rubrik vad förslaget går ut på.

Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.

Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.

Yrka på vad du vill. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid föreningsstämman om det är oklart vad förslagsställaren vill. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.

Motionen ska vara undertecknad av behörig person i medlemsorganisation eller distriktsråd, med namnförtydligande.

Om du saknar aktuella kontaktuppgifter till ditt lokala distriktsråd kan du skicka motionen till Fonus medlemskommunikation för vidarebefordran.