Fonus samhällsengagemang

Samhällsengagemang är Fonus bärande värdegrund sedan bildandet 1945. I dagens omvärld, då hållbarhetsfrågor står högt upp på företags agendor, känns det viktigare än någonsin att framhålla att Fonus bildades just i syfte att ta ett socialt ansvar. Under efterkrigstiden ansågs begravningsbranschen utnyttja folkets utsatta situation vid dödsfall genom oreglerade priser på begravningstjänster. Som motkraft startade därför organisationer inom svensk folkrörelse ett medlemsägt alternativ till de privata begravningsbyråerna. Kooperativa begravningsföreningar bildades över hela landet, som några decennier senare gick samman i Fonus ekonomisk förening, idag moderförening i Fonuskoncernen.

Hållbarhet och miljöansvar

Hållbarhet inköp

Under hösten 2016 kommer Fonus att rekrytera en kvalitets- och hållbarhetsansvarig som har som huvuduppgift att samordna de aktiviteter som idag utförs inom vår koncern. Fonus kommer att utarbeta riktlinjer för vårt kommande hållbarhetsarbete samt koppla processer därtill som ska förenkla och underlätta för våra kunder och medarbetare när det gäller miljö- och hållbarhetsarbetet. Alla processer kommer även att vara kopplade till vårt befintliga kvalitetsledningssystem för begravning samt miljöcertifieringen för fabriken.

Genom koncernens satsning på en strategisk central inköpsfunktion som även har det övergripande ansvaret för koncernens kvalitets- och hållbarhetsarbete, så har Fonus som mål att samarbeta med de bästa leverantörerna på marknaden som idag uppfyller Fonus allmänna inköpsvillkor samt ett uttalat miljö- och hållbarhetsarbete. 

Ansvar för miljöpåverkan

GPS-utrustning har monterats i alla begravningsbilar och transportfordon som används i Fonus verksamhet i Sverige. Detta är ett verktyg som effektiviserar och skapar medvetenhet, samtidigt som Fonus får en bättre överblick av transportbehovet över hela landet. Dessutom ersätts successivt vagnparken med nya, mer bränsleeffektiva fordon. Fonus har som mål att minska transporternas relativa koldioxidutsläpp, bland annat genom tankning av HVO på våra diselbilar. Andra aktiviteter för att minska miljöpåverkan:

  • Utbildning av personalen i ecodriving och användning av ecodriving-app som minskar transporternas miljö- och klimatpåverkan
  • Uppdatering av resepolicyn – ett viktigt verktyg för att minska transportutsläppen
  • Samordna transporter och hitta fler synergier
  • Tanka det fossilfria bränslet HVO i allt större utsträckning i fordonsflottan allteftersom tankmöjligheterna utvecklas i landet

Trots effektiviseringen av transporterna så har de en negativ miljöpåverkan. För att i möjligaste mån gottgöra denna, har Fonus ingått ett klimatkompensationsavtal med Vi-skogen avseende trädplantering enligt Plan Vivo-metoden, som är ett certifieringssystem för att beräkna och säkerställa en bestämd kolbindning. Trädplantering ger en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för såväl bondefamiljer som för miljön. För varje ton koldioxid våra fordon släpper ut, bekostar Fonus planteringen av cirka sex nya syresättande träd i ett klimatkompensationsprojekt i Tanzania. Under 2015 kompenserade vi för 931 ton koldioxid, vilket i sig gav cirka 5 600 nya syregivande träd för en bättre omvärld. 

Produktionen är miljöcertifierad

Fonus träindustri i Falköping, som tillverkar kistor, är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Certifieringen omfattar produktion av kistor och urnor och distribution av kistor, urnor och övriga produkter för begravningsverksamhet.

Genom certifieringsprocessen har en rad förbättringar genomförts och miljöarbetet fortgår löpande med årliga miljörevisioner. Som goda exempel kan nämnas miljöeffektiviserade transporter där kistor levereras i returemballage för att minska avfall, att kistor levereras med delvis monterade ben vilket ger plats för fler kistor per lastbil och därmed minskar antalet transporter, samt att fabriken värms med träspill från tillverkningen och att överskott av värme levereras som fjärrvärme för att värma kommunala fastigheter.

Hjälp som växer - Fonus skänker träd till Vi-skogen

Under 2016 fortsätter vi stödja Vi-skogens arbete för en hållbar miljö och goda levnadsförhållanden för bondefamiljer i östra Afrika. Det gör vi genom att varje månad skänka ett antal träd som, genom Vi-skogen, planteras i området kring Victoriasjön.

Vi stödjer dessutom Vi-skogen genom att på olika sätt uppmärksamma deras arbete på våra kontor och för våra kunder.

Vilka är Vi-skogen?

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med stöd till bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom utbildning och rådgivning med utgångspunkten "hjälp till självhjälp" når Vi-skogen över en miljon människor.

En av de största hoten mot utveckling i Afrika är klimatförändringarna. De opålitliga regnen gör det svårt för bönderna att planera sina odlingar. Torka och jorderosion förstör marken och skördar slår fel. De redan utsatta drabbas hårdast. Genom att odla träd och flera sorters grödor tillsammans, så kallad agroforestry, ökar familjernas produktion och också inkomster. Träden motverkar erosion och binder koldioxid. Genom olika tekniker kan bönder ställa om till ett hållbart jordbruk. (Källa: Vi-skogen)

  • Vi-skogen är en partipolitiskt och religiöst obunden insamlingsstiftelse som innehar 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).
  • Vi-skogens verksamhet finansieras till 49 procent genom insamling och till 47 procent genom bidrag från SIDA.
  • 77 procent av insamlade medel går direkt till utvecklingsbistånd.
  • Länder som får bistånd från Vi-skogen är Tanzania, Uganda, Rwanda och Kenya.
  • Vi-skogens vision: En hållbar miljö som erbjuder bondefamiljer goda levnadsförhållanden.

Läs mer om Vi-skogen här>>

Stöd Vi-skogen du också!

Gör mitt bidrag någon nytta?

Se filmen med Ola Skinnarmo som åkte till Kenya för att följa en 20-lapp från gåva till träd.

Familjens jurists stipendium i familjerätt

En karriär inom familjerätt erbjuder ett stimulerande arbete med stor variation och en tydlig återkoppling från klienter och samarbetspartners. För att uppmuntra ökad kunskap inom det här området utlyser Familjens jurist ett stipendium på 10 000 kronor till en student per institution vid fakulteterna i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro och Umeå för bästa uppsatsarbete. Av de vinnande bidragen får den uppsats som fått högst poäng av juryn ytterligare 15 000 kronor, totalt 25 000 kronor.

Läs mer om stipendiet på Familjens jurists hemsida.


2014 års stipendiater tillsammans med juryn.

Fondkistan främjar forskningen

Sedan 1992 har stiftelsen Fondkistan delat ut sitt stipendium till forskare inom kategorierna cancer, hjärt- kärl- och lungsjukdomar, Alzheimers sjukdom samt medfödda missbildningar. Fem procent av inköpspriset för samtliga försålda kistor och urnor inom Fondkistan AB avsätts till Stiftelsen Fondkistan.

Läs mer om Fondkistans stipendium på hemsidan


Stipendiaterna Susanne Fransson och Tiny Jaarsma tillsammans med Fondkistans styrelse.